Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD52
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania  pracowników samorządowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych określone w zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, obowiązują od 2009 r. i wymagają aktualizacji, szczególnie w kontekście wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od dnia 1 stycznia 2016 r. wynosi ono 1.850 zł. Do MRPiPS napływały wnioski oraz interpelacje poselskie o podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych. Zagadnienie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie, było w 2015 r. przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Zespołów ds.: Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgłoszona przez stronę samorządową potrzeba rozszerzenia grupy stanowisk o stanowiska informatyczne została uwzględniona.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych będzie polegała przede wszystkim na:
a) podwyższeniu minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego w dotychczasowych dwóch tabelach wynagrodzenia zasadniczego, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
c) określeniu w formie kwotowej stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania (załącznik nr 2); poziom stawek będzie odpowiadał dotychczasowej wysokości ustalonej procentowo w odniesieniu do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, co zapobiegnie automatycznemu wzrostowi indywidualnie przyznanego dodatku funkcyjnego, a tym samym nie spowoduje dodatkowych, obligatoryjnych skutków finansowych;
b) uzupełnieniu wykazu stanowisk o zawody informatyczne funkcjonujące w urzędach i jednostkach organizacyjnych (załącznik nr 3) – obecnie w tabelach wymienione są tylko dwa stanowiska (informatyk i starszy informatyk) oraz
o stanowisko dziennego opiekuna wprowadzonego ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 sierpnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.08.2017
do góry