BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2232,Zalozenia-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-Krajowym-Rejestrze-Sadowym-oraz-nie.html
2020-08-15, 18:41
Numer projektuZA2
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (zwanej dalej dyrektywą BRIS), która zobowiązuje państwa członkowskie do wymiany danych dotyczących spółek oraz dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji o spółkach;
2. Zbyt długi czas trwania postępowania;
3. Brak możliwości wyegzekwowania od osób zobowiązanych do wyboru organu uprawnionego do reprezentacji powołania tego organu (np. zarządu);
4. Wysokie koszty dokonywania wpisów do KRS (obowiązkowa publikacja w MSiG) oraz ograniczony dostęp do dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych (w tym sprawozdań finansowych);
5. Potrzeba usprawnienia wymiany danych zgromadzonych w KRS z innymi instytucjami;
6. Nieefektywne regulacje dotyczące kuratorów z art. 42 k.c. i 26 ustawy o KRS;
7. Brak weryfikacji karalności prokurentów;
8. Zmiany porządkowe: uproszczenie procedury odnośnie do wpisów ewidencyjnych, ograniczenie możliwości dokonywania  zwrotu wniosku w postępowaniach rejestrowych,  konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego, a także potrzeba automatyzacji niektórych wpisów;
9. Konieczność wprowadzenia rozwiązań wpływających na zwiększenie poziomu egzekucji należności alimentacyjnych;
10. Nieefektywne regulacje dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu zapewnienia pełnej implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz w odpowiedzi na opisane w pkt 1 problemy proponuje się wprowadzenie w szczególności następujących rozwiązań:
1. i 2 Implementacja dyrektywy BRIS wiąże się z koniecznością udostępniania w ramach UE dokumentów składanych do KRS  (w odniesieniu do spółek: akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych i europejskich) w formie elektronicznej. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie (w odniesieniu do wszystkich podmiotów wpisywanych do rejestru przedsiębiorców KRS) następujących rozwiązań:
-  obowiązku składania wniosków do KRS drogą elektroniczną,
- komunikacji między sądem rejestrowym a stronami i innymi instytucjami drogą elektroniczną, również w zakresie wezwań brakowych;
- doręczania orzeczeń drogą elektroniczną,
- prowadzenia akt rejestrowych od dnia 1 czerwca 2017 r. w formie elektronicznej,
- umożliwienia wszystkim zainteresowanym dostępu do elektronicznych akt rejestrowych w czytelniach sądów rejestrowych;
- utworzenia centralnego repozytorium aktów notarialnych stanowiących podstawę wpisu do rejestru lub podlegających złożeniu do KRS i automatycznego ich przekazywania do sądu rejestrowego.
Docelowo planuje się stworzenie ogólnodostępnej platformy internetowej, która umożliwi wszystkim zainteresowanym dostęp do wszystkich dokumentów składanych do KRS, orzeczeń sądu rejestrowego, a także umożliwi bieżące śledzenie toku prowadzonego postępowania.
Wszystkie przedstawione powyżej rozwiązania przyczynią się do znacznego przyspieszenia i uproszczenia postępowań rejestrowych.
3. Wprowadzenie regulacji umożliwiającej zastosowanie wobec wspólników (innych osób lub organów zobowiązanych do powołania organu reprezentacji) art. 24 ust. 1 ustawy o KRS w zakresie  powołania organu uprawnionego do reprezentacji, w sytuacji gdy brak organu uniemożliwia funkcjonowanie podmiotu,
4. Rezygnacja z publikacji wpisów w MSiG na rzecz udostępniania informacji na portalu dostępowym, wprowadzenie wymogu przesyłania sprawozdań finansowych w uniwersalnym formacie danych;
5. Zapewnienie elektronicznej, automatycznej wymiany danych pomiędzy KRS a innymi instytucjami.
6. Zmiana zasad powoływania, zakresu i sposobu działania kuratorów z art. 42 k.c. i 26 ustawy o KRS, w szczególności umocowania kuratora powołanego na podstawie art. 42 k.c. do reprezentacji podmiotu;
7. Rozszerzenie o prokurentów kręgu podmiotowego osób, które w wyniku prawomocnego  skazania w zakresie określonym w art. 18 § 2 k.s.h. nie mogą pełnić określonych funkcji;
8. Zmiany porządkowe:
-uproszczenie procedury odnośnie do tzw. wpisów ewidencyjnych polegające na rezygnacji z doręczania postanowień o wpisie,
- ograniczenie możliwości zwrotu wniosku tylko do sytuacji, gdy błędne wypełnienie formularza uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu,
- automatyzacja dokonywania wykreśleń z RDN,
- doprecyzowanie treści art. 39822 k.p.c. przez wskazanie, że czynności dowodowe przeprowadzone przez referendarza sądowego w przypadku wniesienia skargi pozostają w mocy;
9. Wobec faktu, że wpis dłużników alimentacyjnych do RDN nie wpłynął pozytywnie na zwiększenie ściągalności należności alimentacyjnych proponuje się zastąpić dotychczasowe rozwiązanie ujawnieniem informacji o zaleganiu z zapłatą należności alimentacyjnych w CEIDG. Proponowane rozwiązanie stanowi uwzględnienie propozycji organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką niskiej ściągalności należności alimentacyjnych;
10. Wobec nieefektywności rejestru dłużników niewypłacalnych proponuje się stopniowe zastąpienie RDN bardziej efektywnymi instytucjami jak Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, a wpisy do RDN nie będą dokonywane od dnia 1 lutego 2018 r., tj. od dnia wejścia w życie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości; dane dłużników wpisanych do RDN przed wejściem w życie ustawy pozostaną w rejestrze do upływu terminu ich wykreślenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu, Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (ZA2), zlecając Ministrowi Sprawiedliwości opracowanie na podstawie założeń, projektu ustawy, który będzie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. W wykonaniu powyższego zalecenia Minister Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektórych innych ustaw, który został wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UA27. Projekt wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” (www.legislacja.rcl.gov.pl). Aktualnie w ramach procesu legislacyjnego trwają uzgodnienia wewnątrzresortowe, międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu.
W związku z powyższym dalsze procedowanie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (ZA2) się zdezaktualizowało determinując konieczność wykreślenia wskazanego projektu z Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.11.2016
Rejestr zmian