Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC55
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311; zasadniczo wejdzie w życie 8 września 2016 r.) wprowadzono do systemu prawa polskiego tzw. Rejestr Spadkowy, tj. publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, w którym ujawniane będą informacje nt. orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy potwierdzających prawa do spadku. Z uwagi na to, że w chwili finalizowania prac nad w/w ustawą trwały jeszcze prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, mającej na celu wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego
poświadczenia spadkowego (ostatecznie uchwalono ją 24 lipca 2015 r.) Rejestr Spadkowy nie objął europejskich poświadczeń spadkowych. Z uwagi na to, że europejskie poświadczenie spadkowe może stanowić swoistą alternatywę dla postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, i jest kolejnym rodzajem dokumentu potwierdzającego prawa do spadku, celowe jest przyjęcie przepisów rozszerzających zakres rejestru spadkowego na europejskie poświadczenia spadkowe. Zapewni to pełną skuteczność tym poświadczeniem, zwiększy wiarygodność Rejestru Spadkowego, a także wzmocni pewność prawa i bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozszerzenie zakresu Rejestru Spadkowego na europejskie poświadczenia spadkowe oraz orzeczenia sądów i czynności notariuszy dot. zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń.
Dodatkowo, wprowadzenie pewnych dostosowań i doprecyzowali w przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia oraz Rejestru Spadkowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 czerwca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.06.2016
do góry