Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD30
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W Ministerstwie Sportu i Turystyki prowadzone były analizy funkcjonowania obecnego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży oraz prace nad jego wzmocnieniem poprzez wprowadzenie II filaru w formie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt założeń ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym nie został jednak w 2014 r. przyjęty przez Radę Ministrów.
W świetle komplikującej się sytuacji geopolitycznej, dotyczącej najpopularniejszych kierunków wyjazdów turystycznych polskich turystów korzystających z usług biur podróży (Egiptu, Tunezji, Turcji) i w związku z nasilającym się w świecie terroryzmem, nastąpił wzrost zagrożenia dla płynności finansowej, a co za tym idzie wzrost ryzyka wystąpienia niewypłacalności biur podróży w trakcie sezonu turystycznego 2015/2016. W związku z powyższym konieczne jest wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności i pilne wprowadzenie II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, poprzez wprowadzenie nowego Funduszu prowadzonego w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wzmocnienie całościowego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży jest możliwe jedynie poprzez stworzenie rezerwy finansowej w systemie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (tzw. drugi filar).  
Utworzenie rezerwy finansowej pozwoli na zgromadzenie niezbędnych środków, gdyby w przyszłości zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego nie było wystarczające na zapewnienie powrotu klientów do kraju oraz na zwrot wpłat dla klientów. Wprowadzenie II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, poprzez wprowadzenie nowego Funduszu prowadzonego w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wyeliminuje dodatkowe koszty, które wiązałyby się z powołaniem nowej osoby prawnej.
Jednocześnie przeniesienie działań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem Funduszu na właściwą, przeznaczoną  i przystosowaną do tego jednostkę, wyposażoną w odpowiednie narzędzia do ich efektywnej realizacji jest ze wszech miar wskazane. W związku z powyższym, proponuje się, aby zadanie polegające na pobieraniu składek od przedsiębiorców oraz uruchamianiu środków z Funduszu przy niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, w przypadku gdy środki finansowe z I filaru zabezpieczeń okażą się niewystarczające, realizował ww. Fundusz, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Obowiązki w zakresie dokonywania terminowych wpłat do funduszu w należnej wysokości za okres każdego miesiąca, składania comiesięcznych deklaracji dotyczących należności do funduszu oraz prowadzenia ewidencji zawartych umów o imprezę turystyczną, staną się warunkami wykonywania działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Naruszenie tych obowiązków, pomimo wezwania do ich usunięcia, będzie stanowiło rażące naruszenie warunków wykonywania działalności regulowanej. W opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki utworzenie ww. Funduszu pozwoli na zachowanie przejrzystości działań i zmniejszenie kosztów finansowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Dulińska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 czerwca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.06.2016
do góry