Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC52
Tytuł

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym celem ww. regulacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, która weszła w życie w dniu 25 czerwca 2015 r., a także zaleceń ewaluatorów z Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL (funkcjonującym przy Radzie Europy) wskazanym w raporcie wydanym w 2013 r. po ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przeprowadzonej w ramach IV Rundy Ewaluacji Państw Członkowskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

- poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych
- wprowadzenie definicji m.in.: grupy, relacji korespondenckich, podmiotu świadczącego usługi na rzecz trustów i spółek
- modyfikacja definicji m.in.: beneficjenta rzeczywistego, osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
- wprowadzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie krajowym
- rozszerzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie instytucji obowiązanej
- zmiana zasad oceny systemów przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu państw trzecich (odejście od listy tzw. „państw równoważnych”)
- zmiany w procedurze stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane
- wprowadzenie obowiązku posiadania procedur w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie grupy
- wprowadzenie obowiązku utworzenie tzw. centralnych punktów kontaktowych dla niektórych kategorii instytucji obowiązanych
- wprowadzenie rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych osób prawnych i innych podmiotów prawnych
- wprowadzenie zakazu ujawniania informacji o analizie informacji na potrzeby przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- rozszerzenia katalogu sankcji nakładanych za naruszenia przez instytucje obowiązane obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 12.02.2018
Rejestr zmian