Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD29
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przesłanką do przygotowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PRM”, jest expose Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów oraz postulaty zgłaszane przez podmioty związane z ratownictwem medycznym. Obecnie system Państwowe Ratownictwo Medyczne, w szczególności w zakresie zadań zespołów ratownictwa medycznego funkcjonuje w oparciu o rejony operacyjne, w których kontraktowane są zespoły ratownictwa medycznego. W zespołach tych zadania wykonują osoby, które w 53 % przypadków nie są zatrudnione na umowę o pracę, lecz w ramach umów cywilnoprawnych. Powoduje to, iż osoby te wykonują swoje zadania przez kilkanaście, a często kilkadziesiąt godzin bez odpowiedniej przerwy. Obecnie zespoły ratownictwa medycznego, dzielą się na podstawowe (bez lekarza) i specjalistyczne (z lekarzem), przy czym zakres przypisanych im zadań jest taki sam. Występują jednak trudności z zatrudnieniem odpowiedniej liczby lekarzy – zarówno w zespołach, jak i na stanowiskach lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego. Z drugiej strony poziom kształcenia ratowników medycznych i pielęgniarek systemu jest coraz wyższy i są oni predysponowani do samodzielnego wykonywania zadań w ratownictwie pozaszpitalnym. Kolejnym elementem funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wymagającej zmian jest konieczność zapewnienia odpowiedniego nadzoru Ministra Zdrowia oraz wojewodów nad tym systemem. Obecnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają pełną realizację zadania państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Ryzyko takie stwarza m. in. mechanizm polegający na wyłanianiu realizatorów świadczeń ratowniczych w trybie konkursu ofert. Przy każdym postępowaniu konkursowym istnieje niebezpieczeństwo, że podmiot, który realizował świadczenia ratownicze na danym obszarze nie zawrze umowy na kolejny okres.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja ustawy o PRM zakłada istotną zmianę w zasadach funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przewiduje się, iż zostaną utworzone rejony operacyjne, których zasięg będzie się pokrywał z obszarami działania skoncentrowanych dyspozytorni medycznych. Dyspozytornie te będą znajdowały się we właściwości wojewodów, którzy będą również zatrudniali dyspozytorów medycznych. Realizacją indywidualnego rozwoju zawodowego dyspozytorów medycznych oraz utrzymaniem, obsługą techniczną i rozwojem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego będzie zajmowało się Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, umiejscowione w strukturze SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będą zawierane tylko z podmiotami leczniczymi posiadającymi status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub jednostki budżetowej lub spółki kapitałowej , w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub uczelni medycznej, wskazanymi przez wojewodę w wojewódzkim planie działania systemu. Maksymalne stawki za dobokaretkę zostaną określone przez Ministra Zdrowia. Likwidacja specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego będzie połączona z tworzeniem zespołów podstawowych w co najmniej trzyosobowym składzie oraz motocyklowych zespołów ratownictwa medycznego. Brak lekarza w zespołach ratownictwa medycznego zostanie zrekompensowany poprzez zatrudnienie w urzędzie wojewódzkim lekarza konsultanta, którego zadaniem będzie prowadzenie e-konsultacji. Jednocześnie zostanie wprowadzona funkcja wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w miejsce dotychczasowego lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Ponadto nowelizacja ustawy o PRM wprowadza rejestr ratowników medycznych, rejestr dyspozytorów medycznych oraz rejestr defibrylatorów automatycznych AED.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJózefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.04.2018
do góry