Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUB6
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Trybunał Konstytucyjny (TK) wyrokiem z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. akt K41/12 orzekł, że art. 60 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością małych kas, jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 58 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, po wskazany przepis, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (co nastąpiło 13 sierpnia 2015 r.). Termin uchwalenia stosownych zmian upływa więc w lutym 2017 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie stosownych modyfikacji w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) w zakresie wskazanym w wyroku TK poprzez dodanie definicji tzw. małej SKOK i odpowiednie ukształtowanie przepisów nadzorczych oraz sprawozdawczych w tym obszarze (zmiana art. 60 SKOK).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw został uchwalony na 34 posiedzeniu Sejmu dnia 26 stycznia 2017, podpisany przez Prezydenta w dniu 9 lutego 2017 r. i opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 13 lutego 2017 r. pod poz. 245.
Ustawa weszła w życie 14 lutego 2017 r.
W związku z powyższym proces (UB6) stał się bezprzedmiotowy z mocy prawa.

Data modyfikacji : 04.05.2017
Rejestr zmian