Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD27
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu ustawy jest usprawnienie procesu nadzoru nad rynkiem finansowym i zwiększenie bezpieczeństwa tego rynku w drodze nowelizacji ustaw regulujących zasady funkcjonowania dwóch grup podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), prowadzących działalność depozytowo-kredytową, tj. banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych (skok).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozwiązania obejmują:
1. wyposażenie KNF w uprawnienie polegające na możliwości zlecenia ponownego badania wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową;
2. rozszerzenie katalogu przesłanek powołania przez KNF zarządu komisarycznego w banku, na wzór przepisów ustawy o skok, tj. o okoliczność powstania groźby zaprzestania spłacania przez bank zobowiązań oraz rażącego lub uporczywego naruszania przez bank przepisów prawa w działalności;
3. wyłączenie stosowania niektórych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania w przedmiocie decyzji KNF o ustanowieniu zarządcy lub zarządu komisarycznego, odpowiednio w skok lub w banku,
4. wprowadzenie możliwości alternatywnego powoływania instytucji zarządcy komisarycznego lub zarządu komisarycznego w skok, w zależności od skali działalności podmiotu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 czerwca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 29.06.2016
Rejestr zmian