Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD26
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zasadniczym celem projektu ustawy jest (i) zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy oraz objęcie obu wymienionych typów rynku tym samym pojęciem rynku regulowanego; (ii) wprowadzenie regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów, na którym rejestrowane będą instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego; (iii) skrócenie procesu licencjonowania w Polsce giełd papierów wartościowych oraz skupienie spraw związanych z nadzorem nad rynkiem kapitałowym w całości w ustawowo powołanym do tego organie, poprzez zmianę organu wydającego zezwolenie na prowadzenie giełdy z ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na Komisję Nadzoru Finansowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

I. Zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy.
Funkcjonujący obecnie podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy oparty był na założeniu, że rynek pozagiełdowy będzie rynkiem mniej sformalizowanym, wprowadzającym niższe wymogi wobec emitentów ubiegających się o dopuszczenie ich papierów wartościowych do obrotu, przeznaczonym raczej dla małych i średnich spółek mających pewien potencjał wzrostu, ale niespełniających wymogów obowiązujących na rynku giełdowym. W efekcie kolejnych zmian przepisów, faktycznemu zatarciu uległy jednak różnice w zakresie zasad funkcjonowania obu podtypów rynku regulowanego. Obecnie rynek pozagiełdowy, w zakresie praw i obowiązków emitentów, w tym przede wszystkim obowiązków informacyjnych, sprawozdawczości pre- i post-transakcyjnej czy kategorii podmiotów, które mogą być członkami tych rynków, a także w zakresie transakcji, które mogą być zawierane na tych rynkach, niczym nie różni się od rynku giełdowego, niebędącego rynkiem oficjalnych notowań. Dodatkowym problem związanym z istniejącym podziałem rynku regulowanego jest to, iż termin „rynek pozagiełdowy” może wprowadzać w błąd co do jego charakteru. Wynika to z faktu, iż termin ten nie znajduje odzwierciedlenia w powszechnie funkcjonującej nomenklaturze wynikającej z przepisów europejskich, transponowanych przez państwa członkowskie do krajowych porządków prawnych, a tym samym sprawia błędne wrażenie, że może to być rynek o cechach odpowiadających rynkom OTC (over-the-counter) lub off-exchange trading.

II. Wprowadzenie regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 73) zniosła wymóg rejestrowania w systemie depozytu papierów wartościowych instrumentów pochodnych dopuszczonych do zorganizowanego obrotu. Sprawiło to jednak, iż powstała luka legislacyjna w zakresie rejestrowania instrumentów pochodnych, która utrudnia Komisji Nadzoru Finansowego dostęp do informacji o wszystkich dopuszczonych do obrotu zorganizowanego derywatach oraz o aktywności poszczególnych inwestorów w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi.

III. Zmiana organu wydającego zezwolenie na prowadzenie giełdy.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 nowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, które wydaje minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wniosek składany jest za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego, która ocenia wniosek pod względem formalnym (w przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania) a następnie go opiniuje. Dopiero po wykonaniu tych czynności wniosek wraz z opinią przekazywany jest przez Komisję ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych. Rozwiązanie to sprawia, iż co do zasady podwójnie wykonywane są te same czynności a co za tym idzie bezzasadnie wydłużony jest termin rozpoznawania wniosku o zezwolenie na prowadzenie giełdy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 27.10.2016
Rejestr zmian