Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUA13
Tytuł

Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie
Mając na celu realizację jednego z elementów zamierzeń Rządu jakimi są optymalizacja poboru danin publicznych oraz pełna realizacja założonych celów fiskalnych zaistniała potrzeba podjęcia prac nad opracowaniem nowych rozwiązań dotyczących organizacji administracji podatkowej. Obecnie administracja podatkowa i celna zajmująca się gromadzeniem dochodów budżetowych w ramach administracji rządowej posiada strukturę rozproszoną, skupioną w trzech niezależnie funkcjonujących pionach:
- administracja podatkowa: izby skarbowe oraz urzędy skarbowe;
- Służba Celna: izby celne, urzędy celne;
- kontrola skarbowa: urzędy kontroli skarbowej.
Rozproszenie i powielanie niektórych zadań związanych z procesem poboru należności podatkowych i celnych w ramach poszczególnych służb (np. kontrola prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych i celnych) powoduje, iż nie jest możliwe ich realizowanie w sposób spójny i jednolity, a zarazem z optymalnym wykorzystaniem dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.
W szczególności w obowiązującym stanie prawnym funkcjonują regulacje, które w odmienny sposób regulują kwestie kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli skarbowej, organy podatkowe oraz organy celne. Takie rozwiązanie powoduje, że podatnicy podlegają różnym reżimom kontrolnym, zarówno prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 553 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613 z późn. zm.) oraz kontroli prowadzonej przez organy celne. Równoczesne funkcjonowanie kilku tożsamych postępowań kontrolnych wobec podatników sprzyja powstawaniu istotnych różnic proceduralnych, które wpływają na prawa i obowiązki podatników.
Z powodu wskazanych powyżej słabości administracji podatkowej, koszty administracyjne poboru podatków w Polsce kształtują się na zbyt wysokim poziomie (1,6% w roku 2013) w porównaniu z innymi państwami o rozwiniętej gospodarce rynkowej (przykładowo 0,85% w Irlandii oraz 0,67% w Hiszpanii).
Głównymi celami projektowanych zmian będzie:
- zdecydowane ograniczenie skali oszustw podatkowych;
- zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych;
- zwiększenie poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych;
- zapewnienie obsługi klienta na wysokim poziomie;
- obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do poziomu uzyskiwanych dochodów budżetowych;
- rozwój profesjonalnej kadry.
W wyniku wprowadzonych zmian na poziomie organizacyjnym, procesowym oraz systemów informatycznych przygotowane zostaną podwaliny do stworzenia nowoczesnej, profesjonalnej, ale zarazem przyjaznej administracji skarbowej.
Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ramach reformy administracji podatkowej i celnej planowane jest utworzenie jednolitej administracji skarbowej w ramach administracji rządowej, zajmującej się gromadzeniem dochodów budżetowych. Zmieniona struktura składałaby się z jednolitych – zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym – jednostek administracji skarbowej.
Proponowane rozwiązania pozwolą Ministrowi Finansów na ukształtowanie w taki sposób relacji pomiędzy podległymi jednostkami, aby wypełnione zostały w całości zadania wynikające z Konstytucji oraz poszczególnych ustaw w zakresie poboru danin publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego.
W projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „KAS”, proponuje się m. in. uregulowanie następujących kwestii:
- zagadnień ogólnych, w tym zadań KAS, zasad współpracy oraz wymiany informacji z innymi organami, określenia strategii działania KAS;  
- organów KAS, w tym zadań poszczególnych organów KAS oraz ich właściwości, zasad ich powoływania;
- jednostek organizacyjnych KAS, w tym określania ich siedzib i organizacji;
- służby w KAS w tym praw i obowiązków urzędników skarbowych, przebiegu służby, stanowisk i stopni służbowych urzędników skarbowych oraz ich uposażeń i innych świadczeń pieniężnych, rozpatrywania sporów o roszczenia urzędników skarbowych ze stosunku służbowego, odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Rozwiązania zaproponowane w nowej ustawie pozwolą na zorganizowanie sprawnego aparatu wykonawczego odpowiedzialnego za wymiar, pobór i kontrolę danin publicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Skarbu Państwa. Stąd też zakłada się, iż w ramach resortu finansów zostanie wprowadzony system interoperatywności podległych służb, co oznacza konsolidację w ramach współpracy wszystkich służb podległych Ministrowi Finansów – tj. administracji podatkowej, Służby Celnej i urzędów kontroli skarbowej w jedną organizację celno-skarbową. W wyniku wprowadzenia powyższych zmian powstanie nowoczesny i efektywny model służb skarbowych i celnych, zarządzany przez cele, przyjazny dla podatników, wykorzystujący wiedzę, odporny na zagrożenia oraz transparentny. Wprowadzenie projektowanej zmiany modelu służb celno-skarbowych zredukuje koszty funkcjonowania podległych Ministrowi Finansów służb w stosunku do wartości pobieranych przez te służby dochodów budżetowych oraz spowoduje większą efektywność w kontrybucji danin publicznych.
Nastąpi także uregulowanie procedur kontrolnych stosowanych przez organy podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. W tym zakresie projektowana regulacja ma na celu wzmocnienie pozycji tych organów w toku kontroli, poprzez rozszerzenie ich uprawnień oraz wyposażanie ich w lepsze niż dotychczas narzędzia prawne, niezbędne do sprawnej kontroli wymiaru i wykonania zobowiązań podatkowych. Ustalenie jednolitych procedur kontroli spowoduje, że podmioty kontrolowane przez różne organy kontrolne, poddawane będą jednakowym obowiązkom oraz będą dysponowały jednakowymi uprawnieniami, co wprowadzi poczucie bezpieczeństwa i zaufania do państwa.
Projektowana regulacja zakłada, że prowadzenie kontroli będzie odbywało się w sposób kompetentny, efektywny i przejrzysty. Przyjęcie proponowanych rozwiązań pozwoli ponadto na funkcjonowanie w systemie prawnym odrębnych procedur dla podatników wywiązujących się ze swoich obowiązków tj. postępowania sprawdzającego oraz bardziej rygorystycznych zasad tj. kontroli celno-skarbowej, wymierzonych w oszustwa i przestępczość podatkową.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Zrezygnowano z prac legislacyjnych z uwagi na uchwalenie w dniu 16 listopada 2016 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej została, która została opublikowana w Dz. U. poz. 1947. Regulacje zawarte w ww. ustawie uwzględniają rozwiązania, które były  planowane w przedmiotowym  projekcie. 

Data modyfikacji : 27.01.2017
Rejestr zmian