Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID11
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie upoważnienia Ministra Rozwoju do przyjmowania zmian programów służących realizacji Umowy Partnerstwa 2014-2020 w zakresie polityki spójności

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwała ma na celu upoważnienie Ministra Rozwoju do przyjmowania zmian programów służących realizacji Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 w zakresie polityki spójności, w zakresie elementów nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 96 ust. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
Możliwość upoważnienia Ministra Rozwoju wynika z art. 14ka ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.).
Projektowane rozwiązanie pozwoli na przyspieszenie i uproszczenie systemu realizacji krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków polityki spójności, przy jednoczesnym zapewnieniu  udziału wszystkich właściwych interesariuszy w procesie zmian programów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała przewiduje upoważnienie Ministra Rozwoju do przyjmowania zmian programów służących realizacji Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 w zakresie polityki spójności, w zakresie elementów nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 96 ust. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem Parlamentu i Rady nr 1303/2013", tj.:
1. odpowiednich kategorii interwencji opartych na klasyfikacji przyjętej przez Komisję, i szacunkowego podziału zaprogramowanych środków (art. 96 ust. 2 lit. b ppkt (vi) oraz art. 96 ust. 2 lit. c) ppkt (v) akapit pierwszy);
2. wykazu dużych projektów, których wdrażanie jest planowane podczas okresu programowania (art. 96 ust. 2 lit. e akapit pierwszy);
3. wskazania czy i jak program wychodzi naprzeciw konkretnym potrzebom obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym oraz wskazanie czy i jak program wychodzi naprzeciw wyzwaniom demograficznym regionów lub konkretnym potrzebom obszarów cierpiących na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków naturalnych lub demograficznych (art. 96 ust. 4);
4. wskazania instytucji zarządzającej oraz w stosownych przypadkach instytucji certyfikującej oraz instytucji audytowej, podmiotu, któremu Komisja będzie przekazywać płatności oraz przedsięwzięć podejmowanych w celu zaangażowania partnerów, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 1303/2013, w przygotowanie programu operacyjnego i roli partnerów we wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji programu operacyjnego (art. 96 ust. 5);
5. wskazania mechanizmów zapewniających koordynację między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR a innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI, z uwzględnieniem stosownych zapisów określonych w WRS (art. 96 ust. 6 lit. a);
6. podsumowania obciążeń administracyjnych beneficjentów i stosownych przypadkach opisu przedsięwzięć planowanych w celu zmniejszenia tych obciążeń, wraz z orientacyjnym harmonogramem (art. 96 ust. 6 lit c);
7. opisu konkretnych przedsięwzięć mających na celu uwzględnienie przy wyborze operacji wymogów ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów, łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania do zmian klimatu, odporności na klęski i katastrofy, zapobieganie i zarządzanie ryzykiem oraz opis konkretnych przedsięwzięć mających na celu promowanie równości szans i zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania, opracowania i wdrażania programu operacyjnego (…) oraz opisu wkładu programu w promowanie równouprawnienia płci oraz, w stosownych przypadkach, rozwiązań zapewniających uwzględnienie punktu widzenia płci na poziomie programu operacyjnego i operacji (art. 96 ust. 7).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Kwieciński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 kwietnia 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry