Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD353
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem niniejszego projektu jest ograniczenie procederu odsprzedaży tańszego paliwa przywożonego z państw trzecich (zza wschodniej granicy Polski) w zbiornikach pojazdów z naruszeniem obowiązujących przepisów poprzez obniżenie możliwości jego wwozu ze zwolnieniem z należności celnych i akcyzy do ilości 200 litrów.
Ponadto proponowana regulacja zapewni spójność przepisów celnych i podatkowych, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlega paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów bez ograniczeń ilościowych, natomiast zwolnieniu od akcyzy podlega import paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:
- pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,
- pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik.
Jak wynika z powyższego brak jest spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi w tym zakresie, co powoduje, że paliwa przywożone w standardowych zbiornikach pojazdów silnikowych powyżej wskazanych ilości są zwolnione z należności celnych przywozowych, nie są natomiast zwolnione z podatków. Tym samym, przepisy odnoszące się do zwolnień z należności przywozowych tego asortymentu towarowego mogą być odbierane jako niekonsekwentne, jak również powodujące komplikacje w praktycznym ich stosowaniu. Projektowana regulacja pozwoli na ich wyeliminowanie.
Z uwagi na brak wskazania w przepisach celnych sposobu naliczania i poboru odsetek od należności celnych  zasadnym jest wskazanie w tych przepisach – poprzez odwołanie się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) - takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek, jaki obowiązuje w odniesieniu do zaległości podatkowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się zmianę ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880, z późn. zm.) polegającą na wprowadzeniu ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów mechanicznych ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia. Obecnie zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlega paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów (bez ograniczeń ilościowych), zgodnie z art. 107-111 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.
Przepisy unijne przewidują uprawnienie dla państw członkowskich do wprowadzenia ograniczeń w ilości zwalnianego z należności celnych przywozowych paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach pojazdów mechanicznych. Podstawę prawną wprowadzenia takich ograniczeń stanowi art. 108 ww. rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.
Ponadto proponuje się zmianę ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) polegającą na wprowadzeniu ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów silnikowych ze zwolnieniem z akcyzy z obecnie obowiązującego limitu 600 litrów do 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu silnikowego.
Projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie norm ilościowych paliw mogących być przedmiotem zwolnienia zarówno z należności celnych przywozowych, jak i akcyzy, a co za tym idzie wprowadzenie niezbędnej spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi.
Proponowane ograniczenia mają przyczynić się do zwalczania występujących nieprawidłowości w tym zakresie, tj. zapobieżenia handlowi paliwem, które powinno być wykorzystane w pojeździe, w którym zostało przywiezione. Oczekuje się, że wprowadzenie projektowanych zmian skutkować będzie uszczelnieniem systemu celnego i podatkowego w odniesieniu do stosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych i akcyzy.
Ponadto, jako rozwiązanie problemu braku wskazania w przepisach prawa sposobu naliczania i poboru  odsetek pobieranych od należności celnych proponuje się wskazanie w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji  określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Proponowana regulacja sankcjonuje utrzymującą się praktykę oraz usuwa ewentualne wątpliwości co do zakresu bezpośredniego działania przepisów unijnego kodeksu celnego oraz krajowego prawa celnego w kwestii sposobu obliczania i rozliczania odsetek od należności celnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Walczak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 27.04.2018
Rejestr zmian