Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD353
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem niniejszego projektu jest ograniczenie procederu odsprzedaży tańszego paliwa przywożonego z państw trzecich (zza wschodniej granicy Polski) w zbiornikach pojazdów z naruszeniem obowiązujących przepisów poprzez obniżenie możliwości jego wwozu ze zwolnieniem z należności celnych i akcyzy do ilości 200 litrów.
Ponadto proponowana regulacja zapewni spójność przepisów celnych i podatkowych, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlega paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów bez ograniczeń ilościowych, natomiast zwolnieniu od akcyzy podlega import paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:
- pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,
- pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik.
Jak wynika z powyższego brak jest spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi w tym zakresie, co powoduje, że paliwa przywożone w standardowych zbiornikach pojazdów silnikowych powyżej wskazanych ilości są zwolnione z należności celnych przywozowych, nie są natomiast zwolnione z podatków. Tym samym, przepisy odnoszące się do zwolnień z należności przywozowych tego asortymentu towarowego mogą być odbierane jako niekonsekwentne, jak również powodujące komplikacje w praktycznym ich stosowaniu. Projektowana regulacja pozwoli na ich wyeliminowanie.
Z uwagi na brak wskazania w przepisach celnych sposobu naliczania i poboru odsetek od należności celnych  zasadnym jest wskazanie w tych przepisach – poprzez odwołanie się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) - takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek, jaki obowiązuje w odniesieniu do zaległości podatkowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się zmianę ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880, z późn. zm.) polegającą na wprowadzeniu ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów mechanicznych ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia. Obecnie zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlega paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów (bez ograniczeń ilościowych), zgodnie z art. 107-111 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.
Przepisy unijne przewidują uprawnienie dla państw członkowskich do wprowadzenia ograniczeń w ilości zwalnianego z należności celnych przywozowych paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach pojazdów mechanicznych. Podstawę prawną wprowadzenia takich ograniczeń stanowi art. 108 ww. rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.
Ponadto proponuje się zmianę ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) polegającą na wprowadzeniu ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów silnikowych ze zwolnieniem z akcyzy z obecnie obowiązującego limitu 600 litrów do 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu silnikowego.
Projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie norm ilościowych paliw mogących być przedmiotem zwolnienia zarówno z należności celnych przywozowych, jak i akcyzy, a co za tym idzie wprowadzenie niezbędnej spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi.
Proponowane ograniczenia mają przyczynić się do zwalczania występujących nieprawidłowości w tym zakresie, tj. zapobieżenia handlowi paliwem, które powinno być wykorzystane w pojeździe, w którym zostało przywiezione. Oczekuje się, że wprowadzenie projektowanych zmian skutkować będzie uszczelnieniem systemu celnego i podatkowego w odniesieniu do stosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych i akcyzy.
Ponadto, jako rozwiązanie problemu braku wskazania w przepisach prawa sposobu naliczania i poboru  odsetek pobieranych od należności celnych proponuje się wskazanie w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji  określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Proponowana regulacja sankcjonuje utrzymującą się praktykę oraz usuwa ewentualne wątpliwości co do zakresu bezpośredniego działania przepisów unijnego kodeksu celnego oraz krajowego prawa celnego w kwestii sposobu obliczania i rozliczania odsetek od należności celnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Walczak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Istotą problemu rozwiązywanego w art. 1 ust. 1 projektowanej ustawy miałoby być zapobieżenie sprzedaży przywożonego z państw trzecich paliwa w zbiornikach pojazdów, które zwalniane jest z należności przywozowych pod warunkiem wykorzystania w pojeździe, w którym zostało przywiezione.
W wyniku konsultacji międzyresortowych i szerokich konsultacji publicznych projektu ustawy stwierdzono, iż obniżenie do poziomu 200 litrów paliwa, które może być przedmiotem przywozu do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych i akcyzy spowoduje wzrost kosztów prowadzonej działalności w zakresie transportu międzynarodowego, w szczególności dla średnich i małych przedsiębiorców, którzy stanowią ponad 98% przedsiębiorstw międzynarodowego zarobkowego transportu samochodowego.
Zgodnie z sygnałami od przedstawicieli branży transportowej przewiduje się, że wystąpi zjawisko omijania wprowadzonego limitu wobec alternatywy wjazdu do Polski przez Litwę, która nie wprowadziła takich ograniczeń, podobnie jak Słowacja, co może zniwelować zakładane wpływy do budżetu Państwa z wprowadzenia projektowanej regulacji.
Zmniejszenie limitu 600 litrów oznacza skazanie polskich transportowców na utratę rynku wschodniego, na którym przewozów transportowych dokonują w głównej mierze małe rodzinne firmy. Problem dotyczy również usług transportu osobowego.
Wprowadzenie projektowanych ograniczeń w bezcłowym przywozie paliwa jest sprzeczne z zapisami wielu bilateralnych umów o międzynarodowych przewozach drogowych, które zawarła  Polska m.in. z Rosją Białorusią i Ukrainą. Ponadto istotnym aspektem jest również fakt, że umowy te regulują szereg innych kwestii związanych z wykonywaniem międzynarodowego transportu drogowego, np. dotyczącym  zezwoleń na wykonywanie przewozów.
Zdecydowana większość państw członkowskich, w tym kraje graniczące z Polską, nie wprowadziły takich ograniczeń. Brak jest również mechanizmów prawnych, na podstawie których Polska mogłaby wpłynąć na wprowadzenie przez te kraje analogicznych ograniczeń. Fakt ten powoduje to, iż po wprowadzeniu projektowanej regulacji  przede wszystkim polscy przewoźnicy znaleźliby się w gorszej sytuacji na rynku transportu międzynarodowego.
Istotą problemu, który miałaby rozwiązać projektowana ustawa, jest ograniczenie przywozu z państw trzecich (zza wschodniej granicy Polski) tańszego paliwa przewożonego w zbiornikach pojazdów, ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych i akcyzy, które następnie zostaje odsprzedane na terytorium Polski z naruszeniem obowiązujących przepisów. Praktycznym wymiarem projektowanej regulacji miałoby być zapobieżenie sprzedaży tak przywożonego paliwa, które zwalniane jest z należności przywozowych pod warunkiem wykorzystania w pojeździe, w którym zostało przywiezione.
Powyższy cel może zostać osiągnięty poprzez podniesienie poziomu kontroli celem weryfikowania przestrzegania obowiązujących przepisów.
Istotą problemu rozwiązywanego w art. 1 ust. 2 projektowanej ustawy miało być wskazanie w przepisach celnych sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych. Zmiana ta został skonsumowana w projekcie  ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (UD 295).

Data modyfikacji : 30.08.2018
Rejestr zmian