Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD48
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego jest konsekwencją odwołania Przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, które nastąpiło w dniu 13 stycznia 2016 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, dalej jako „Komisja", została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. poz. 856, z późn. zm.). 25 lutego 2015 r. Komisja przyjęła projekt Kodeksu budowlanego jako księgę budowlaną przyszłego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Natomiast na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 r. Komisja podjęła decyzję o publikacji roboczego projektu Księgi urbanistycznej przyszłego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który miał stanowić podstawę dalszych prac Komisji. Materiał opracowany przez Komisję nie stanowi projektu kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego, obejmującego Prawo budowlane oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Natomiast materiał ten może być wykorzystany w dalszych pracach legislacyjnych nad kompleksową regulacją procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. W związku z dotychczasową formułą prac Komisji w przyjętej formie i kształcie uznano, że formuła ta i tryb pracy się wyczerpały, co uzasadnia konieczność zakończenia jej prac. W związku z powyższym, w celu optymalizacji procesu legislacyjnego zachodzi potrzeba podjęcia dalszych prac legislacyjnych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co powinno się przełożyć na większą skuteczność prowadzonych działań oraz usprawnić sam proces legislacyjny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada uchylenie rozporządzenia w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Skutkiem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będzie likwidacja Komisji przy jednoczesnym przeniesieniu ciężaru prowadzenia dalszych prac nad kompleksową regulacją procesu inwestycyjno-budowlanego na Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. W konsekwencji proponowanych działań nie będą ponoszone wydatki na wynagrodzenia członków Komisji i jej obsługę.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 marca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.03.2016
do góry