Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID188
Tytuł

Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z przyjęciem w dniu 14 lutego 2017 r. przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) - SOR, będącej kluczowym dokumentem w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej państwa oraz planowanymi zmianami w systemie zarządzania rozwojem kraju, zaistniała konieczność przeprowadzenia zmian w systemie dokumentów strategicznych.
Zmiany dotyczące systemu dokumentów strategicznych państwa dotyczą m.in. strategii zintegrowanych, a wśród nich Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) - SRT. W związku z powyższym niezbędne jest przeprowadzenie prac polegających na aktualizacji SRT pod kątem dostosowania jej zapisów do treści zawartych SOR. Zaktualizowany dokument będzie miał tytuł Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)  nadal pozostanie wyłącznie strategią transportową i nie zmieni się jej horyzont czasowy. Aktualizacja będzie polegała m.in. na dostosowaniu jej zapisów do treści SOR, ze szczególnym uwzględnieniem celów, kierunków interwencji, działań, wskaźników, podejścia zintegrowanego (terytorialnego), projektów strategicznych i ram finansowych oraz wyeliminowania działań już zrealizowanych.
Istotą zaktualizowanej SRT będzie wskazanie celu oraz nakreślenie kierunków rozwoju transportu tak, aby etapowo do 2030 r. możliwe było osiągnięcie celów założonych w SOR.
Głównym celem krajowej polityki transportowej będzie zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Realizacja celu głównego w perspektywie do 2020 r. i dalszej będzie się wiązać się z wdrażaniem sześciu kierunków interwencji właściwych dla każdej z gałęzi transportu:
1. budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce;
2. poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;
3. zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności;
4. poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów;
5. ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko;
6. poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe.

Realizacja zapisów aktualizowanej strategii wdrażana będzie m.in. poprzez podejście projektowe, to jest wskazanie dla poszczególnych kierunków interwencji projektów strategicznych dot. transportu, uszczegółowiających zapisy tych kierunków.

Wdrożenie SRT pozwoli usunąć aktualnie istniejące bariery w zakresie transportu, jak również stworzyć nową jakość, zarówno w infrastrukturze transportowej, zarządzaniu,  jak i w systemach przewozowych.

W horyzoncie roku 2030 zakłada się osiągnięcie przepustowości transportowej umożliwiającej efektywne funkcjonowanie całego systemu transportowego poprzez uzyskanie efektu sieciowego w ujęciu międzygałęziowym, zapewniającego sprawną obsługę transportową społeczeństwa i gospodarki, a także przyczyniającego się do obniżenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i jakość życia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Adamczyk Minister Infrastruktury
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-