Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD46
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W wyniku przedłużania się terminu oddania systemu informatycznego umożliwiającego realizację przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności bezpośrednich z kampanii 2015 r. część gospodarstw rolnych może mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej. W związku z powyższym proponuje się utworzenie nowej, nieoprocentowanej dla producenta rolnego, linii kredytowej w ramach której banki będą udzielały z własnych środków półrocznych kredytów obrotowych na finansowanie produkcji rolnej. Zabezpieczeniem spłaty kredytów będą płatności bezpośrednie, które Agencja wypłaci producentom rolnym do końca czerwca 2016 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się udzielenie pomocy w postaci finansowania oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na okres sześciu miesięcy nie więcej jednak niż kwota jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. pomniejszonej o kwotę wypłaconej zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. oraz nie więcej jednak niż kwota wolnego limitu pomocy de minimis dla producenta rolnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 lutego 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 04.05.2016
Rejestr zmian