Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD25
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące zasad przyznawania płatności bezpośrednich stwarzają pole do nadużyć (tworzenia sztucznych warunków) polegających na tym, że o płatności bezpośrednie do określonych gruntów ubiegają się podmioty, które bezprawnie weszły w ich posiadanie lub posiadają je bez tytułu prawnego wbrew woli podmiotu, do którego te grunty należą. Przypadki takie zdarzają się w praktyce, co budzi społeczny sprzeciw, zwłaszcza gdy zasadniczym celem takiego działania jest uzyskanie wsparcia w postaci płatności bezpośrednich, a nie prowadzenie działalności rolniczej na danym gruncie. Opisywane zjawisko występuje na gruntach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Z uwagi na tożsamy charakter wsparcia (płatności obszarowe), opisywany problem dotyczy również płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i ONW realizowanych w ramach PROW 2014–2020 oraz płatności rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2007–2013.
Projektowana ustawa ma na celu wyeliminowanie wskazanych powyżej przypadków.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest ustanowienie regulacji prawnych, zgodnie z którymi, w celu uzyskania płatności bezpośrednich, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i ONW w ramach PROW 2014-2020 oraz płatności rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2007-2013do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, konieczne będzie posiadanie prawa majątkowego do danego gruntu łączące się z jego posiadaniem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Przyczyną wystąpienia z wnioskiem o wycofanie z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw jest fakt, że w dniu 9 lutego 2016 r. wpłynął do Sejmu RP poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 274), który reguluje te same kwestie, co projekt zawarty w ww. Wykazie.
W związku z tym dalsze procedowanie tego projektu nie znajduje uzasadnienia.

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.03.2016
do góry