Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD23
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W trakcie stosowania ustawy oraz wobec zmiany przepisów związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 272 z późn. zm.) powstała konieczność doprecyzowania przepisów ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z licznymi zmianami przepisów ustaw wymienionych w w/w ustawie oraz wobec niejednolitego stosowania przepisów przez sądy orzekające w danej sprawie ( np. reprezentacja Funduszu), a także wobec licznych wystąpień Wojewódzkich Urzędów Pracy z zapytaniami o wykładnię przepisów powstała konieczność dokonania zmian legislacyjnych doprecyzowujących niektóre przepisy w szczególności:
Art. 8a, 12 a ust. 1 Ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy rozszerzony został zakres pojęcia niewypłacalności pracodawcy poprzez wprowadzenie nowej, dodatkowej przesłanki niewypłacalności, skutkującej obowiązkiem zaspokojenia roszczeń pracowniczych ze środków finansowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Uzasadnione jest więc skreślenie z ustawy art. 8a  i  zmiana redakcji  art. 12 a.
Art. 10 w/w ustawy wynika z zaleceń Ministra Spraw Zagranicznych wyrażonych w piśmie  z dnia 24.01.13 r. w zakresie eliminacji rozbieżności między art. 10 in fine ustawy a art. 12 lit. c) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. UE.L. 2008.283.36.
Art. 12 ust. 3, 4 Celowe jest uszczegółowienie okresu, za który można finansować wynagrodzenia ze środków FGŚP. Zmiana ta pozwoli uniknąć szeregu nieporozumień i sporów powstającym na tle ustalania miesięcy, za które wynagrodzenie podlega finansowaniu ze środków FGŚP. Istotnym problemem w stosowaniu ustawy, w zakresie windykacji należności od dłużników, jest brak możliwości uzyskiwania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z urzędów skarbowych niezbędnych informacji inaczej niż za pośrednictwem organu egzekucyjnego w toku trwającego postępowania egzekucyjnego. W niektórych przypadkach postępowanie egzekucyjne, wobec braku kompletnej wiedzy o jakimkolwiek majątku dłużnika, jest wszczynane tylko po to, aby uzyskać aktualne informacje z ZUS i urzędów skarbowych np. dla celów przygotowania wniosku o umorzenie należności dłużnika. Akta spraw sądu upadłościowego mogą stanowić źródło informacji niezbędnych do przeprowadzenia skutecznego postępowania windykacyjnego, lecz w aktualnym stanie prawnym sąd upadłościowy odmawia udzielania informacji w sytuacji, gdy Fundusz nie był stroną postępowania prowadzonego w sprawie ogłoszenia upadłości.
Za uzasadnieniem zmiany przemawiają nadto dodatkowe koszty prowadzenia spraw sądowych.
Art. 14 a ust. 3  w obecnym brzmieniu stanowi, iż zaliczki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane bezpośrednio pracownikowi. Wątpliwości powstałe w praktyce, związane z okresem wymagalności świadczenia proponuje się rozwiązać poprzez przekazywanie środków za pośrednictwem pracodawcy co w konsekwencji usprawniłoby obsługę wypłat.
Art. 16 ust. 1  Celowym jest uściślenie zapisu ustawowego poprzez wskazanie, iż osoba wskazana w przepisie winna legitymować się decyzją właściwego organu rentowego o przyznaniu prawa do renty po zmarłym pracowniku lub zmarłym byłym pracowniku, co oznaczałoby, że marszałek bez trudu będzie mógł ustalić krąg osób uprawnionych do świadczeń wynikających z ustawy.
Art. 24 - W dotychczasowej praktyce orzeczniczej sądów zdarzają się przypadki negowania prawidłowości reprezentacji FGŚP w przypadku, gdy pełnomocnicy dysponenta Funduszu, występując w postępowaniach sądowych w jego imieniu, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 2) ustawy, wskazują jako stronę postępowania Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w Warszawie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.06.2017
do góry