Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD22
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Art. 97 Kodeksu wykroczeń jest przepisem blankietowym, określającym sankcję za naruszenie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, do których nie odwołano się bezpośrednio w rozdziale XI  kodeksu „Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji”.
W dniu 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w której uregulowano część zagadnień zawartych uprzednio w ustawie – Prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym m.in. obowiązków kierujących oraz spraw szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców. Art. 97 Kw. w aktualnym brzmieniu nie przewiduje odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy o kierujących pojazdami, jak np. art. 91 ust. 2 pkt 3, gdyż odwołuje się on jedynie do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisów wydawanych na jej podstawie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu objęcia możliwością sankcjonowania naruszeń przepisów ustawy o kierujących pojazdami niezbędna jest zmiana art. 97 kw. W tym zakresie przepis wymaga zmiany poprzez rozszerzenie odwołania o przepisy ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisy wydane na jej podstawie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry