Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUB11
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego jest jej dostosowanie do zmienionych uwarunkowań prawnych będących konsekwencją orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie propozycje części zmian - będące wynikiem dotychczasowych doświadczeń Ministerstwa Zdrowia związanych ze stosowaniem ustawy - obejmują zmianę niektórych regulacji dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego (ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania pomieszczeń w których przetrzymywane są osoby co do których stosuje się środek przymusu bezpośredniego w postaci izolacji), czy też finansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Istotnym elementem proponowanej nowelizacji jest również zmiana regulacji dotyczących centrów zdrowia psychicznego. Ponadto, projekt dokonuje zmian które mają charakter doprecyzowujący i porządkujący. Należy zasygnalizować, że zmiany tego rodzaju dotyczą także niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów wykonawczych - ich celem jest zmiana tych upoważnień, uchylenie albo przeniesienie treści objętej aktem wykonawczym bezpośrednio do ustawy z uwagi na regulowaną w nich materię.
Natomiast nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest związana z potrzebą wprowadzenia m.in. zmian dotyczących uprawnienia osoby zobowiązanej do poddania się leczeniu odwykowemu do złożenia wniosku o zmianę przez sąd postanowienia w przedmiocie rodzaju zakładu leczenia odwykowego, monitorowania pomieszczeń w których przetrzymywane są osoby co do których stosuje się środek przymusu bezpośredniego w postaci izolacji, czy też zmiany sposobu funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, która umożliwi ich funkcjonowanie w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zaproponowane zmiany w tej ustawie dotyczą także kwestii porządkowych i doprecyzowujących. Analogicznie jak w przypadku ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego tego rodzaju zmiany dotyczą także niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów wykonawczych - ich celem jest zmiana tych upoważnień, uchylenie albo przeniesienie treści objętej aktem wykonawczym bezpośrednio do ustawy z uwagi na regulowaną w nich materię.  
Zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii są związane z rozwiązaniami zaproponowanymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Biorąc pod uwagę wskazaną wyżej materię uznano za wiodącą ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, stąd przyjęta kolejność nowelizowanych ustaw.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakres projektowanej nowelizacji ustaw obejmuje w stosunku do:
1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
a) wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r. (sygn. akt Kp 1/13) dotyczącego przymusu bezpośredniego poprzez dokonanie zmiany przepisów odnoszących się do przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia,
b) uwzględnienie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 16 października 2012 r. w sprawie Kędzior przeciwko Polsce (skarga nr 45026/07), wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie K. C. przeciwko Polsce (skarga nr 31199/12) oraz decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie T. T. przeciwko Polsce (skarga nr 3090/13) poprzez zwiększenie uprawnień osób kierowanych do domu pomocy społecznej bez ich zgody oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących stron biorących udział w postępowaniach sądowych z przedmiotowego zakresu, jak również uwzględnienie obligatoryjnego okresowego badania stanu zdrowia psychicznego osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej oraz wprowadzenie obligatoryjnego zastępstwa procesowego,
c) zmianę innych przepisów regulujących stosowanie przymusu bezpośredniego poprzez: doprecyzowanie regulacji w zakresie możliwości stosowania przymusu bezpośredniego na zasadach określonych w ustawie wobec osób wykazujących zaburzenia psychiczne w podmiocie leczniczym innym niż udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, doprecyzowanie przepisów określających obowiązek wyznaczenia lekarzy uprawnionych do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez marszałka województwa, a także uregulowanie w ustawie podstawowych kwestii w zakresie monitorowania pomieszczenia, w którym realizowany jest przymus bezpośredni w formie izolacji,
d) dokonanie zmiany przepisów ustawy w zakresie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego m.in modyfikacja przepisów ustawy w zakresie koordynacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP), wprowadzenie obowiązku przedkładania Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informacji o realizacji NPOZP zgodnie z cyklem sprawozdawczym dla Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), przewidzianym w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U poz. 1916), wzmocnienie roli Ministra Zdrowia w zakresie realizacji Programu,
e) dookreślenie roli centrów zdrowia psychicznego w zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej,
f) doprecyzowanie przepisów w przedmiocie przyznania uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, osobom wykazującym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych,
g) przeniesienie i dopracowanie regulacji zawartych w aktach wykonawczych bezpośrednio do ustawy, w przypadkach gdy stanowią one materię ustawową (dot. zasad stosowania przymusu bezpośredniego, prowadzenia rejestru osób przyjętych do szpitala oraz sprawowania kontroli sądowej);
2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
a) zmianę przepisów wyłączających uprawnienie osoby zobowiązanej do poddania się leczeniu odwykowemu do złożenia wniosku o zmianę przez sąd postanowienia w przedmiocie rodzaju zakładu leczenia odwykowego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 8 listopada 2001 r. (sygn. akt P 6/01),
b) uregulowanie w ustawie podstawowych kwestii w zakresie monitorowania pomieszczeń, w których realizowany jest przymus bezpośredni w formie izolacji,
c) zmianę sposobu funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, która umożliwi ich funkcjonowanie w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
d) uchylenie obowiązku przedkładania Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania z wykonania ustawy w związku z tym, że ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zobowiązuje do przedkładania Sejmowi co dwa lata informacji o realizacji NPZ,
e) zmianę przepisu karnego, która jest związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. Akt SK 59/13) odnoszącym się do art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych uzupełnienie regulacji stanowiącej o zwolnieniu z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych o dane osobowe przetwarzane przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych w celu realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzenie zmiany stanowiącej wykonanie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt SK 59/13) na mocy, którego w nowelizowanym zakresie przepis art. 70 uznany został za niezgodny z art. 42 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP.
Zgodnie z proponowaną zmianą sąd może orzec przepadek przedmiotów i narzędzi niebędących własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Józef Król Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 września 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.09.2017
do góry