Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD21
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konieczna jest zmiana polegająca na wydłużeniu dotychczasowego terminu przewidzianego na przekazanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców – przed przystąpieniem do przesiedlenia lub relokacji cudzoziemca - informacji przez właściwe organy, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, z 7 dni do 30 dni, z możliwością dalszego przedłużenia o 14 dni.
Ponadto w miejsce przewidzianego dotychczas domniemania, iż w razie braku informacji uważa się, że wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, niezbędne jest wprowadzenie uregulowania przewidującego związanie Szefa Urzędu przekazaną mu przez właściwe organy informacją, że wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zmieniany przepis w obowiązującym dotychczas brzmieniu został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 r. Konieczne było wówczas uwzględnienie ustaleń podjętych przez Radę Europejską w dniach 25 i 26 czerwca 2015 r. dotyczących wprowadzenia środków przejściowych w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch i Grecji. Podjęte przez Radę Europejską ustalenia dały wskazówki, jak docelowo powinny zostać ukształtowane przepisy w zakresie przesiedleń i relokacji. Przyjęto 7-dniowy termin na przekazanie przez właściwe organy informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ostatecznie treść ww. decyzji została ustalona już po uchwaleniu przez Sejm ustawy z dnia 10 września 2015 r.
Obecnie brzmienie art. 5 ust. 10 decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji oraz decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji pozwala na wydłużenie procesu pozyskiwania informacji, czy pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, przed wyrażeniem przez Polskę zgody na relokację cudzoziemców. Wydłużenie tego terminu jest nie tylko możliwe, ale i jak najbardziej zasadne, ponieważ 7-dniowy termin przekazywania informacji nie gwarantuje rzetelnego ich zebrania. Za podstawowy termin do udzielenia informacji przyjęto termin 30-dniowy, tak jak w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej. Termin ten w wyjątkowych sytuacjach będzie można przedłużyć o nie więcej jednak niż 14 dni, tak aby możliwe było wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji Rady (UE).
Projektowane zmiany, tj. wydłużenie terminu na przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i związanie tą informacją Szefa Urzędu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa państwa w procesie związanym z relokacją lub przesiedleniem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu realizacji powyższego niezbędna jest zmiana art. 86f polegająca na:
- wydłużeniu dotychczasowego terminu przewidzianego na przekazanie informacji przez właściwe organy, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, z 7 dni do 30 dni, z możliwością dalszego przedłużenia o 14 dni,
- wprowadzeniu regulacji przewidującej związanie Szefa Urzędu przekazaną mu przez właściwe organy informacją, że wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w miejsce domniemania, że w razie braku informacji uważa się, że wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJakub Skiba Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.02.2016
do góry