Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD43
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z konieczności zapewnienia możliwości realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań w zakresie relokacji z terytorium Grecji oraz Włoch cudzoziemców w sposób oczywisty wymagających ochrony międzynarodowej, co ma na celu zmniejszenie znacznej presji azylowej, pod jaką znajdują się te państwa. Powyższe zobowiązania wynikają z przyjętych w 2015r. deklaracji politycznych oraz aktów prawnych Unii Europejskiej.
W dniu 20 lipca 2015 r. Polska podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) zgłosiła na zasadzie dobrowolności gotowość do przyjęcia 1100 osób relokowanych. Relokacja tej liczby cudzoziemców odbędzie się na podstawie decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (wg art. 4 ww. decyzji z Włoch ma być relokowanych łącznie 24 tys. osób, a z Grecji 16 tys. osób – razem 40 tys. cudzoziemców). Relokacje na podstawie tej decyzji mają odbywać się od 16 września 2015 r. do 17 września 2017 r. Decyzję stosuje się do cudzoziemców przybywających na terytorium Włoch i Grecji od dnia 16 września 2015r. do dnia 17 września 2017 r. oraz do wnioskodawców, który przybyli na terytorium tych państw członkowskich począwszy od dnia 15 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z art. 10 decyzji na każdą osobę relokowaną państwo członkowskie relokacji otrzymuje kwotę ryczałtową w wysokości 6 tys. EUR. 
W dniu 22 września 2015 r. podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) przyjęto decyzję Rady (UE) 2015/1601 ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji. Na mocy tej decyzji Polska zgodziła się na przyjęcie 1201 osób z Włoch i 3881 z Grecji (łącznie 5082 osoby). Przedmiotowy dokument przewiduje późniejszy podział pomiędzy Państwa Członkowskie 54 tys. kandydatów do relokacji po 26 września 2016 r. (wg zastosowanych proporcji na Polskę przypadłoby 4158 osób - 7,7%). Relokacje na podstawie tej decyzji mają odbywać się od 25 września 2015 r. do 26 września 2017 r. Decyzję stosuje się do cudzoziemców przybywających na terytorium Włoch i Grecji od dnia 25 września 2015 r. do dnia 26 września 2017 r. oraz do wnioskodawców, który przybyli na terytorium tych państw członkowskich począwszy od dnia 24 marca 2015 r.
Zgodnie z art. 10 decyzji na każdą osobę relokowaną państwo członkowskie relokacji otrzymuje kwotę ryczałtową w wysokości 6 tys. EUR.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu przeprowadzenia relokacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne jest wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia zgodnie z art. 86b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt rozporządzenia określa, że w roku 2016 może zostać relokowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie więcej niż 400 cudzoziemców. Wskazano, że relokacjami mogą być objęci cudzoziemcy przebywający na terytorium Republiki Greckiej lub Republiki Włoskiej, którzy spełniają warunki relokacji określone w decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji oraz decyzji Rady (UE) 2015/1601 ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji.
Ponadto projekt określa wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów relokacji, w tym kosztów związanych z czynnościami podejmowanymi przez organy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów pomocy świadczonej cudzoziemcom relokowanym i kosztów związanych z ich integracją, a także źródła pokrycia tych kosztów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJakub Skiba Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Zasadność wykreślenia projektu wynika z wygaśnięcia decyzji UE, tj. decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (decyzję stosowało się, zgodnie z jej art. 13 ust. 2, do dnia 17 września 2017 r.) oraz decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (decyzję stosowało się, zgodnie z jej art. 13 ust. 2, do dnia 26 września 2017 r.).

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.10.2018
do góry