Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD20
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem regulacji jest zoptymalizowanie instytucjonalnych podstaw realizacji polityki Państwa w obszarze ochrony zabytków określonej w Krajowym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami (KPOZiOnZ), przyjętym uchwałą nr 125/2014 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, poprzez odejście od dotychczasowego modelu zwierzchnictwa wojewody nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje przekształcenie wojewódzkich konserwatorów zabytków w organy administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w miejsce obecnego rozwiązania polegającego na zwierzchnictwie terenowego organu administracji ogólnej (wojewody). Scentralizowany model kierownictwa w stosunku do terenowych organów ochrony zabytków zapewni jednolite wykonywanie polityki administracyjnej określonej w KPOZiOnZ, zbieżność rozstrzygnięć tych organów oraz ochronę ich samodzielności i niezależności. Konstrukcja zespolenia przyczyniła się do faktycznego pozbawiania ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpływu na bieżącą działalność wojewódzkich konserwatorów zabytków, realizowanego obecnie jedynie w formie nadzoru instancyjnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMagdalena Gawin Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lutego 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.03.2017
do góry