Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD18
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Zniesienie od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzianu przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej. Sprawdzian służy diagnozie umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową. Diagnoza ta nie musi się odbywać w formie powszechnego egzaminu zewnętrznego. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎ Zgodnie z przepisami gimnazjum ogólnodostępne musi przyjąć każde dziecko mieszkające w jego obwodzie, niezależnie od wyników, jakie dane dziecko uzyskało z poszczególnych części sprawdzianu.
2. Wprowadzone od roku szkolnego 2015/2016 zmiany polegające na możliwości złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej są niewystarczające i w przypadku egzaminów doniosłych, które rzutują na możliwość  podjęcia studiów (egzamin maturalny), czy możliwość podjęcia pracy (egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie), zdający powinni mieć również prawo do odwołania się od rozstrzygnięcia ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie wyników tych egzaminów, do „komisji odwoławczej” działającej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która dokona oceny zasadności zastrzeżeń zdającego do ustalonego wyniku.
3. Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów sygnalizowali problem, który może wystąpić począwszy od roku szkolnego 2016/2017, związany z  niedopasowaniem posiadanych przez szkołę podręczników lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego do poziomu zaawansowania językowego uczniów. Stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.  w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.), począwszy od klasy IV szkoły podstawowej obowiązuje podział na grupy na zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, a przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego. W gimnazjum ramowy plan nauczania przewiduje naukę dwóch ustalonych przez szkołę języków obcych nowożytnych. Co do zasady, zajęcia z języków obcych nowożytnych w gimnazjum prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania:
- na poziomie III.0 – dla uczniów początkujących,
- na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego.
W roku szkolnym 2016/2017 może pojawić się problem z niedopasowaniem części, zakupionych w 2015 r.,  podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum, z których, zgodnie z zasadami przyznawania dotacji celowej, powinni jeszcze korzystać uczniowie dwóch kolejnych roczników. Nowy rocznik uczniów klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum (w roku szkolnym 2016/2017) może wykazywać się wyższym lub niższym poziomem znajomości danego języka obcego w zależności od tego, jakiego języka i przez jaki okres uczyli się na poprzednim etapie (etapach) edukacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zmiana w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przepisów dotyczących sprawdzianu, do którego obowiązkowo przystępowali uczniowie VI klasy szkoły podstawowej. W  miejsce obowiązkowego egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, począwszy od roku szkolnego 2017/2018,  Centralna Komisja Egzaminacyjna, we współpracy z okręgowymi komisji egzaminacyjnymi, będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum). Pozwoli to również szkołom, które zdecydują się przeprowadzić diagnozę z wykorzystaniem narzędzi przygotowanych przez CKE i OKE, na dokonywanie pomiaru efektywności nauczania poprzez analizy EWD. 
2. Zmiana w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przepisów dotyczących weryfikacji wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zdający przystępujący do tych egzaminów, począwszy od roku szkolnego 2016/2017, będą mieli możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie wyników tych egzaminów, do „komisji odwoławczej” działającej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3. W przypadku konieczności  zapewnienia  podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w latach poprzednich i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania językowego uczniów (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017) będzie mógł zakupić brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne, umożliwiające realizację programu nauczania.  Koszt zakupu tych podręczników lub materiałów edukacyjnych zostanie zrefundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.
Dla zaproponowanego sposobu rozwiązania tego problemu istotne jest, że w przypadku gimnazjum faktyczny poziom znajomości języków obcych nowożytnych uczniów przychodzących do klasy I w roku szkolnym 2016/2017 szkoły będą mogły zdiagnozować nie wcześniej niż we wrześniu 2016 r. Dlatego proponuje się zastosowanie w tym przypadku mechanizmu, który jest już przewidziany w art. 22ae ust. 10 ustawy o systemie oświaty na wypadek, kiedy w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego środki z dotacji celowej nie pokrywają kosztu zakupu kompletu podręczników dla tych uczniów. W takiej sytuacji ustawa przewiduje, że koszt brakujących kompletów podręczników jest refundowany organowi prowadzącemu szkołę ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny. Przy czym w przypadku konieczności dokupienia podręczników do języka obcego nowożytnego uwzględniających poziom kompetencji językowych uczniów konieczne jest dodatkowo wskazanie w ustawie górnego limitu kosztów zakupu takiego podręcznika, co zapobiegłoby ewentualnemu nieuzasadnionemu zawyżaniu cen tych podręczników. Ustalenie limitu kwoty refundacji na poziomie 25 zł na ucznia wynika z analizy cen podręczników do języka obcego nowożytnego  kupowanych przez szkoły w 2015 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Zalewska Minister Edukacji Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry