Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD123
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność przygotowania nowego rozporządzenia wynika z art. I pkt 8 lit. b) i c) ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca), które nadają nowe brzmienie upoważnieniu ustawowemu do wydania ww. rozporządzenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, a także art. 15 ww. ustawy zmieniającej, zgodnie z którym dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy - Prawo energetyczne zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowego brzmienia art. 32 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Dodatkowo, przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (Dz.U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1042) w chwili obecnej nie są adekwatne do stanu rozwoju rynku gazu ziemnego i zmian zachodzących w sektorze. Dodatkowo rozporządzenie nie odzwierciedla stanu rozwoju infrastruktury gazowej na terytorium Polski, stanowiąc utrudnienie w wykorzystaniu dostępnej i budowanej infrastruktury gazowej, dywersyfikującej kierunki dostaw gazu do Polski.
Pojawiły się również problemy interpretacyjne w stosowaniu rozporządzenia. Po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. organy egzekwujące stosowanie rozporządzenia uwzględniły prawo UE przy stosowaniu regulacji. Zaczęto interpretować import jako przywóz gazu spoza UE i EOG, co z jednej strony wyłączyło obowiązek w odniesieniu do gazu sprowadzanego z UE, ale z drugiej strony utrudniło realizację obowiązku zgodnie z. pierwotnym zamysłem
projektodawcy przez uniemożliwienie dywersyfikacji gazu z kierunku wschodniego gazem z UE. Pojawiły się również wątpliwości związane z kryterium „kraju pochodzenia" - czy rozumieć przez to kraj wysyłki gazu, kraj kontrahenta, kraj zakupu, czy kraj wydobycia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana regulacja doprecyzuje kwestie, który były niejasne w rozporządzeniu obowiązującym od 2000 r. oraz kryteria dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, zgodnie z nowym upoważnieniem ustawowym. Do najistotniejszych postulatów wprowadzanych w rozporządzeniu należeć będą:
1. Dostosowanie przepisów rozporządzenia do prawa UE w zakresie jednoznacznego uregulowania konieczności dywersyfikacji wyłącznie gazu ziemnego sprowadzanego spoza UE lub EOG;
2. Zmiana sposobu obliczania udziału stanowiącego wypełnienie obowiązku dywersyfikacji;
3. Doprecyzowanie kryterium dywersyfikacji w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem rozporządzenia.

W rozporządzeniu określony zostanie minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy na okres co najmniej 10 lat oraz szczegółowy sposób ustalania tego poziomu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Kurtyka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.05.2017
do góry