Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA12
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

- Dotychczasowe rozwiązania polegające na pozostawieniu podmiotowi tworzącemu wyboru sposobu działania w przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego spzoz (zmiana formy organizacyjnej na jednostkę budżetową, przekształcenie w spółkę kapitałową albo likwidacja) w praktyce nie są skutecznym narzędziem zapobiegania nadmiernemu zadłużaniu się spzoz (tylko w pojedynczych przypadkach były stosowane). W związku z powyższym proponuje się rezygnację z nich i zobowiązanie do pokrycia ujemnego wyniku finansowego spzoz.
- W obecnym stanie prawnym, wobec braku szczególnych rozwiązań, zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że podmioty te mogą przeznaczać zysk na dowolne cele - również niezwiązane z działalnością leczniczą. W projekcie proponuje się wprowadzenie obowiązku przeznaczenia zysku na działalność leczniczą. Analogiczne rozwiązanie zostania zastosowane w odniesieniu do spzoz.
- Proponuje się wprowadzenie zakazu zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji albo udziałów. Podobne rozwiązanie funkcjonuje obecnie w odniesieniu do spółek utworzonych przez uczelnie medyczne, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących łącznie do uczelni medycznych nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki.
- Proponuje się określenie trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli podmiotów leczniczych, w przypadku powzięcia informacji o zbywaniu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy Prawo farmaceutyczne. Brak trybu kontroli utrudnia wojewodom skuteczne realizowanie obowiązku jej przeprowadzenia. W związku z powyższym proponuje się w tym zakresie odwołanie do przepisów art. 111 i 112 dotyczących kontroli w zakresie spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej.
- Proponuje się poszerzenie uprawnień kontrolnych przysługujących wojewodom; wyłączenie wobec podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn.) w zakresie kontroli; ujednolicenie przepisów określających zakres czynności kontrolnych wykonywanych przez Ministra Zdrowia oraz przez podmioty, którym Minister Zdrowia zlecił przeprowadzenie takiej kontroli, np. wojewodów.
- Proponuje się doprecyzowanie przepisu, w myśl którego spzoz gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz publicznej uczelni medycznej (uzupełnienie o trzeci z wymienionych podmiotów), tak aby przepisy wobec wszystkich spzoz, niezależnie od jego podmiotu tworzącego, były spójne i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.
- Proponuje się modyfikację przepisu w taki sposób aby obejmował on również wszystkie czynności prawne skutkujące zmianą właściciela wierzytelności lub obrotem wierzytelnościami, tzn., że czynność prawna skutkująca albo mająca na celu zmianę wierzyciela lub obrót wierzytelnościami samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.
- Proponuje się wprowadzenie zmian mających na celu ułatwienie i przyspieszenie poszukiwania przez Policję osób zaginionych, przez zobowiązanie podmiotów leczniczych do informowania Policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby małoletniej (przy braku kontaktu z przedstawicielem ustawowym) albo osób o nieustalonej tożsamości. Rozwiązanie to stanowi realizację zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, a szczegółowe regulacje zostały wypracowane w trybie roboczym przez przedstawicieli Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, w celu zwiększenia skuteczności poszukiwania osób zaginionych.
- Proponuje się zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo", terminem „zakład leczniczy", który bardziej podpowiada specyfice działalności leczniczej. Ponadto proponuje się odstąpienie od zasady, w myśl której w jednym przedsiębiorstwie/zakładzie leczniczym można wykonywać działalność leczniczą wyłącznie jednego rodzaju (np. tylko ambulatoryjną albo tylko szpitalną). Proponowana zmiana ułatwi funkcjonowanie i tworzenie placówek o charakterze interdyscyplinarnym, które oferują pacjentom świadczenia w 2 albo w 3 rodzajach działalności leczniczej.
- Proponuje się wprowadzenie przepisów umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez kupowanie tych świadczeń „u swoich" podmiotów leczniczych, tzn. w spzoz. dla których jest podmiotem tworzącym, oraz w spółkach, w których ma większość akcji albo udziałów. W aktualnym stanie prawnym jednostka samorządu terytorialnego może finansować świadczenia zdrowotne realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej. Programy polityki zdrowotnej są oceniane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakres nowelizacji obejmuje kwestie dotyczące:
1) uproszczenia procedur w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego spzoz;
2) zakazu zbywania akcji albo udziałów w spółkach Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji albo udziałów;
3) wprowadzenia obowiązku przekazywania zysku w spółkach, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 50% akcji albo udziałów, na cele statutowe (działalność leczniczą);
4) określenia trybu kontroli przeprowadzanej przez wojewodę w przypadku powzięcia informacji o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy Prawo farmaceutyczne;
5) doprecyzowania przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych;
6) ujednolicenia przepisu dotyczącego przekazywania spzoz, niezależnie od podmiotu tworzącego, nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie;
7) doprecyzowania przepisu dotyczącego ograniczeń przy cesji zobowiązań spzoz;
8) uregulowania zasad współpracy podmiotów leczniczych z Policją w ramach poszukiwania osób zaginionych;
9) wprowadzenia zmian terminologicznych, tj. zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo", określeniem „zakład leczniczy" oraz odstąpienie od zasady jednorodzajowości;
10) wprowadzenia możliwości finansowania świadczeń zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.06.2016
do góry