Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA11
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Często dochodzi do sytuacji, w której osoba świadcząca usługi ma w ramach umowy ustaloną stawkę godzinową na rażąco niskim poziomie, znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę w ramach stosunku pracy. Niesie to za sobą negatywne konsekwencje w postaci braku minimalnej ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług. Zawierane przez przedsiębiorców umowy cywilnoprawne zastępujące stosunek pracy stały się praktyką mającą na celu obniżenia kosztów zatrudnienia.
2. Nieuzasadnione jest utrzymywanie możliwości ustalania wynagrodzenia pracownika w pierwszym roku jego pracy na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę; takie rozwiązanie jest oceniane jako dyskryminująca młode osoby na rynku pracy.
3. Obecna ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie reguluje kwestii sposobu zaokrąglania kwot wynikających z obliczeń stosowanych przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę; w dotychczasowej praktyce wystąpiły przypadki kwestionowania obliczonej wysokości minimalnego wynagrodzenia - przez przedstawicieli związków zawodowych, z uwagi na brak precyzyjnej zasady dotyczącej zaokrąglania liczb.
Niezbędne jest zatem wprowadzenie regulacji mających na celu ochronę osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie, a także wprowadzenie pozytywnej zmiany na rynku pracy poprzez przeciwdziałanie występującym nierównościom w zatrudnieniu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana regulacja zakłada:
1. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę wykonywaną w ramach umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego);
2. Nałożenie na Państwową Inspekcję Pracy zadań w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia  minimalnej stawki godzinowej ustalonej dla umów o świadczenie usług oraz określenie sankcji w przypadku naruszenia ww. obowiązku przez zleceniodawcę;
3. Rezygnację z możliwości różnicowania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę według stażu (tj. możliwości ustalania wynagrodzenia pracowników w okresie ich pierwszego roku pracy na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia);
4. Doprecyzowanie sposobu obliczania wysokości minimalnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry