Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC49
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 6 maja 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w celu ograniczenia korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy. Zmiana ta weszła w życie w dniu 26 maja 2015 r. Od tego czasu kraje członkowskie mają 18 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów do prawodawstwa krajowego. Termin transpozycji upływa z dniem 26 listopada 2016 r. W celu transponowania przepisów przedmiotowego aktu normatywnego do polskiego porządku prawnego konieczna jest zmiana ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., a której przepisy obecnie normują zasady postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Problem odpadów powstałych z toreb z tworzywa sztucznego na zakupy i ich wpływu na środowisko jest przedmiotem dyskusji prowadzonej w wielu krajach od lat. Efektem tych dyskusji na forum UE jest przyjęta zmiana dyrektywy 94/62/WE w zakresie ograniczenia stosowania lekkich toreb z tworzywa sztucznego na zakupy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowanymi i odpadami opakowaniowymi wprowadzi rozwiązania mające na celu redukcję zużycia toreb z tworzywa sztucznego na zakupy przez konsumentów. Ograniczenie ma objąć torby z tworzywa sztucznego na zakupy z folii o grubości 50 mikronów (0,050 mm).
Zgodnie z dyrektywą można przyjąć następujące rozwiązania:
- przyjęcie instrumentów zapewniających, że torby z tworzywa sztucznego nie będą oferowane w sklepach za darmo np. poprzez wprowadzenie tzw. „opłaty recyklingowej" płaconej przez klientów za każdą torbę z tworzywa sztucznego, lub
- przyjęcie równie skutecznych instrumentów zmniejszających zużycie toreb z tworzywa sztucznego, wyznaczenie celów w zakresie redukcji zużycia toreb z tworzywa sztucznego - 90 toreb na osobę rocznie do 31.12.2019, następnie 40 toreb na osobę do 31.12.2024 r.
Istnieje również możliwość wprowadzenia obu rozwiązań jednocześnie.
W projekcie zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przyjęto pierwszy z ww. wariantów, tj. wprowadzenie „opłaty recyklingowej” uiszczanej przez nabywającego lekką torbę z tworzywa sztucznego.
Zgodnie z przepisami dyrektywy 94/62/WE państwo członkowskie może wyłączyć bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego (o grubości do 15 mikrometrów) niezbędne do pakowania żywności ze względów higienicznych i żywności sprzedawanej luzem. Powyższe wyłączenie zostało uwzględnione w projekcie ustawy transponującej dyrektywę.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Mazurek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5.07.2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.07.2017
do góry