Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD40
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) jest wydawany na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916). Wstępny projekt rozporządzenia był przedmiotem pre-konsultacji ze środowiskiem ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, a także z jednostkami podległymi i nadzorowanymi, właściwymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Celem strategicznym NPZ będzie wydłużenie życia, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. Do koordynacji, inicjowania i monitorowania realizacji przepisów przewidzianych projektowanym rozporządzeniem wyznaczony został minister właściwy do spraw zdrowia (lub Pełnomocnik Rządu ds. zdrowia publicznego w przypadku jego powołania). Funkcjonować będzie również Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia, w którego skład wchodzą, oprócz ministra właściwego do spraw zdrowia, podsekretarze lub sekretarze stanu z ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie zadań określonych w NPZ. Wsparcie prowadzenia międzysektorowej polityki zdrowia publicznego zapewniać będzie Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą ministra i stanowiącą forum współdziałania w zakresie zdrowia publicznego. W jej skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, a także najważniejszych podmiotów biorących udział w działaniach na rzecz zdrowia publicznego, w tym jednostki naukowe, przedstawiciele pracodawców i organizacji pozarządowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ramach NPZ realizowane będą następujące cele operacyjne:
a) poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa - Narodowy Program Profilaktyki Nadwagi i Otyłości;
b) ograniczenie rozpowszechnienia używania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie uzależnieniom behawioralnym - Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami;
c) poprawa dobrostanu psychicznego;
d) ograniczenie narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka;
e) utrzymanie i poprawa zdrowia osób starszych;
f) promocja zdrowia prokreacyjnego.
Zadania określone w NPZ będą miały dwojaki charakter. Pierwsza grupa zadań to zadania własne administracji rządowej i samorządowej, wynikające z kompetencji przypisanych dla poszczególnych działów administracji rządowej lub z ustaw nakładających poszczególne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Druga grupa zadań obejmuje nowe interwencje, które nie stanowią zadań własnych administracji rządowej i samorządowej i które wymagają wsparcia finansowego ze środków przewidzianych na realizację NPZ.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Pinkas Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2016
do góry