Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC47
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

I. Wdrożenie do dnia 31 grudnia 2016 r. postanowień dyrektyw wykonawczych Komisji:
1) 2014/96/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE (Dz. Urz. UE L 298 z 16.10.2014, str. 12);
2) 2014/97/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do rejestracji dostawców i odmian oraz w odniesieniu do wspólnego wykazu odmian (Dz. Urz. UE L 298 z 16.10.2014, str. 16);
3) 2014/98/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, szczegółowych wymogów wobec dostawców oraz szczegółowych zasad dotyczących inspekcji urzędowych (Dz. Urz. UE L 298 z 16.10.2014, str. 22).
II. Umożliwienie wpisywania do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami Unii Europejskiej, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce.
III. Zwiększenie zainteresowania wpisywaniem do krajowego rejestru odmian regionalnych i amatorskich.
IV. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana ustawy o nasiennictwie.
I. Zgodnie z wdrażanymi przepisami UE dostawca materiału siewnego roślin sadowniczych może zostać upoważniony do wydawania (sporządzania i wypełniania) etykiet urzędowych. W projektowanej ustawie zaproponowano wprowadzenie takich upoważnień również dla prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych. W przypadku upoważnień do wydawania etykiet dla materiału siewnego, przepis dostosowany jest do art. 16 z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621 z późn.zm.), który reguluje zasady upoważniania do wydawania paszportów roślin przez upoważnione podmioty. Zaproponowana zmiana ujednolici działanie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)  w zakresie upoważnień do wydawania paszportów i etykiet. Ponadto wdrażane przepisy UE wprowadzają jednolite zasady we wszystkich państwach członkowskich w zakresie rejestracji odmian roślin sadowniczych oraz wytwarzania i obrotu materiałem roślin sadowniczych.
II. Wprowadzenie możliwości wpisywania do krajowego rejestru odmian gatunków nieobjętych przepisami UE. Umożliwi to  produkcję i wprowadzanie do obrotu na całym obszarze Unii Europejskiej, a także poza jej granicami,  materiału siewnego takich odmian o gwarantowanej jakości.
III. Zmniejszenie o 50% opłat w przypadku badania i wpisu do krajowego rejestru odmian regionalnych i amatorskich. W wyniku obniżenia opłaty oczekiwany jest wzrost zainteresowania zgłaszaniem do KR tych odmian.
IV. Wprowadzenie możliwości składania oświadczeń zamiast dołączania kopii dokumentów. Zmniejszenie liczby dokumentów dołączanych do wniosku o dokonanie oceny polowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry