Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD15
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje zmiany w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. poz. 1450 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). Potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z zatwierdzenia przez Komisję Europejską programu pomocowego na uporządkowaną likwidację spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (Credit Unions Orderly Liquidation Scheme, decyzja z dnia 18 lutego 2014 r., znak sprawy: SA.37425(2013/N)) i ciążących na Rzeczpospolitej Polskiej obowiązkach związanych z jego realizacją. W celu zapewnieniem zgodności pomocy publicznej udzielanej  ramach programu pomocowego z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej niezbędne jest w szczególności dostosowanie polskich przepisów regulujących procesy restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych do zasad udzielania pomocy publicznej instytucjom kredytowym, sprecyzowanym w komunikatach Komisji Europejskiej, w tym w Komunikacie Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2013 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego („komunikat bankowy”, Dz. UE C 216 z 30.7.2013 r., s. 1) oraz w Komunikacie Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa 2009/C 195/04 („komunikat o restrukturyzacji”, Dz. UE C 195 z 19.08.2009 r., s. 9).
Ponadto w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych planuje się dokonać zmian związanych z:1) sygnalizowaną przez Ministra Spraw Zagranicznych niezgodność art. 38 ww. ustawy z unijną zasadą swobody przepływu kapitału oraz Radę Legislacyjną przez Prezesie Rady Ministrów problemy związane odpowiednio z niezgodnością z unijną zasadą swobody przepływu kapitału, wyrażoną  art. 63 TFUE oraz2) przedstawioną przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów opinię o potrzebie wprowadzenia do ww. ustawy przepisu przejściowego w zakresie rozliczania składek wnoszonych przez kasy z tytułu kosztów nadzoru sprawowanego nad nimi przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz na pokrycie kosztów działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w 2013 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest dostosowanie polskich przepisów regulujących procesy restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych do zasad udzielania pomocy publicznej instytucjom kredytowym, sprecyzowanym w komunikatach Komisji Europejskiej, w tym w komunikacie bankowym i komunikacie o restrukturyzacji, poprzez: zapewnienie otwartej i konkurencyjnej procedury przejęcia kasy dla wszystkich krajowych i zagranicznych instytucji finansowych oraz usunięcie przepisów wskazujących, że wsparcie finansowe udzielane jest podmiotowi przejmującemu kasę. Ponadto projekt przewiduje zapewnienie zgodności rozwiązań zawartych w art. 38 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z unijną zasadą swobody przepływu kapitału oraz umożliwienie, na podstawie stosownego przepisu przejściowego w powyżej ustawie, rozliczenia wpłat dokonywanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe z tytułu kosztów nadzoru sprawowanego nad nimi przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz na pokrycie kosztów działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w 2013 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Uchylenie przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014r. poz. 1866, z późn. zm.) przez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, co spowodowało bezprzedmiotowość dalszych prac nad projektem w obecnym kształcie.

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.02.2018
do góry