Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID9
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2016 – 2017” (dalej zwanego Programem) pozwoli na utrzymanie osiągniętych rezultatów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także podniesienie poziomu wiedzy i aktywizację społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań, poprawienie wizerunku Policji i innych służb działających w tym zakresie. Realizacja Programu wpłynie na:
- przeciwdziałanie przestępczości pospolitej (włamania, kradzieże, pobicia, uszkodzenia mienia, itd.),
- organizowanie na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym działań na rzecz bezpieczeństwa aktywizujących społeczności lokalne, jednostki samorządu terytorialnego, służby powołane do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz inne instytucje,
- poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
- ograniczanie patologii i aspołecznych zachowań,
- realizację przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa przestrzeni społeczności lokalnych.
W związku z wdrożeniem działań planowanych do realizacji w Programie zmniejszy się liczba zdarzeń i negatywnych zachowań, zostaną ograniczone zjawiska patologiczne oraz zwiększy się aktywność podmiotów i służb w zakresie promocji bezpiecznych zachowań.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Cel główny Programu Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych realizowany będzie przez trzy cele szczegółowe:
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
3. Edukacja dla bezpieczeństwa.
Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projektów poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, które spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie.
Cele szczegółowe Programu będą finansowane w ramach dotacji i realizowane przez:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne;
2. Organizacje pozarządowe non profit (nie prowadzące działalności gospodarczej), które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.
Na poziomie centralnym realizowane będą zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem i realizacją Programu. W ramach perspektywy finansowej na lata 2007 – 2015 opracowane zostały raporty ewaluacyjne, które posłużyły m. in. do identyfikacji nowych i aktualizacji istniejących obszarów tematycznych i posłużyły jako punkt wyjścia do opracowania kolejnej perspektywy finansowej. W czasie realizacji Programu przeprowadzona będzie ewaluacja on-going, której wyniki będą służyć w dalszym procesie monitorowania wdrożenia i osiągnięcia celów Programu. Program zakłada:
1. Przeciwdziałanie społecznym źródłom przestępczości.
2. Realizację i wdrażanie działań z zakresu prawa, eliminujących elementy kryminogenne w sferze społecznej życia.
3. Tworzenie stabilnych mechanizmów wspierania instytucji rządowych i samorządowych w ich aktywności na rzecz bezpieczeństwa i pożytku publicznego.
W ramach Programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczególnie w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.
Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczególnie z uwzględnieniem lokalnych systemów bezpieczeństwa jest zgodne z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne). Po zakończeniu realizacji Programu przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-post, w ramach której przeprowadzona zostanie m.in. analiza i weryfikacja osiągnięć Programu, ocena skutków jego realizacji, a także identyfikacja obszarów wymagających wsparcia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 marca 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry