Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID8
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Krajowy Program przygotowania administracji publicznej do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz opracowania ich wyników

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem programu wieloletniego jest przygotowanie do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz opracowania ich wyników. Wyniki spisów powszechnych, jako badań masowych, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) mają charakter oficjalnych danych statystycznych. Poprzednie spisy powszechne:  Powszechny spis rolny z 2010 r. oraz narodowy spis powszechny ludności i mieszkań z 2011 r., przeprowadzane były z częściowym wykorzystaniem danych z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych oraz pozaadministracyjnych systemów informacyjnych. Wprowadzenie tej metody pozwoliło uzyskać zmniejszenie obciążeń informacyjnych respondentów. Wykorzystanie danych znajdujących się w rejestrach i systemach informacyjnych, przekłada się na szybkość przetworzenia i opracowania, a następnie upowszechnienia wyników, które stanowią podstawowe źródło informacji służące monitorowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, stopnia realizacji zadań i celów strategicznych państwa.  Ten sposób przeprowadzenia spisów powszechnych  wymaga jednak uprzedniego wykonania szeregu prac metodycznych, w tym rozpoznania źródeł danych, ich jakości i kompletności, co wiąże się z zaangażowaniem  określonych zasobów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wypracowanie:
1) metody pozyskiwania i przetwarzania danych z różnych źródeł;
2) zasad wykorzystywania rejestrów urzędowych i administracyjnych źródeł danych na potrzeby badań statystycznych;
3) metody opracowywania i upowszechniania wyników spisów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W wyniku analizy możliwości i sposobów przeprowadzenia prac przygotowawczych, zmierzających do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego (2020 r.) i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (2021 r.) oraz opracowania ich wyników uznano, że przedmiotowa uchwała nie urzeczywistni oczekiwanych rezultatów.

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.01.2017
do góry