Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD13
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Dostosowanie prawa krajowego do ustawodawstwa Unii Europejskiej, w szczególności kompatybilności z rozporządzeniem 223/2009 o statystyce europejskiej oraz tzw. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
2. Rozszerzenie zakresu:
1) pozyskiwania i przetwarzania danych statystycznych z różnych źródeł;
2) wykorzystywania rejestrów urzędowych i administracyjnych źródeł danych na potrzeby badań statystycznych;
oraz uszczegółowienie zasad współpracy z organami i podmiotami prowadzącymi rejestry urzędowe i systemy informacyjne administracji publicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie RODO przenosi na poziom innych aktów unijnych i prawodawstwa krajowego doprecyzowanie, w zakresie przez siebie wskazanym, zasad przetwarzania danych osobowych m.in. dla celów statystycznych. Dostosowania zasad przetwarzania danych osobowych na potrzeby prowadzenia badań statystycznych do regulacji, które zostaną ustalone w RODO.
Zmiana funkcjonujących przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), polegająca na rozszerzeniu zakresu pozyskiwania danych z rejestrów administracyjnych, w tym danych osobowych, i uszczegółowienia współpracy z podmiotami i organami prowadzącymi rejestry urzędowe i systemy informacyjne administracji publicznej, powinna nastąpić w takim samym trybie i formie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHalina Dmochowska p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.04.2016
do góry