Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD148
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Szczególny charakter zadań wykonywanych przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego może wiązać się z występowaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, pełniącego jednocześnie funkcję Prokuratora Generalnego, a także dla bezpieczeństwa Prokuratury Krajowej, wobec których to zagrożeń może okazać się niewystarczające zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony przez podmioty wykonujące zadania na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm.). Zasadne jest zatem uzupełnienie porządku prawnego o przepisy umożliwiające powierzenie zadań z tego zakresu Służbie Więziennej, będącej formacją dysponującą zarówno wiedzą i doświadczeniem z zakresu zapewnienia ochrony zakładów karnych i aresztów śledczych przed działaniami świata przestępczego, w tym zorganizowanych grup przestępczych, jak i odpowiednio przeszkolonymi funkcjonariuszami.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie wprowadzają możliwość powierzenia Służbie Więziennej zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Prokuraturze Krajowej. O powierzeniu Służbie Więziennej zadań związanych z ochroną tych jednostek będzie decydował Minister Sprawiedliwości jako zwierzchnik Służby Więziennej, przy czym w odniesieniu do Prokuratury Krajowej będzie działał na wniosek Prokuratora Krajowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.01.2017
do góry