Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD12
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie  ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Planowane zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169) oraz ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz.60 i 573) pozwolą na racjonalne i efektywnie wydatkowanie środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Regulacja pozwoli również na równomierne wsparcie wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb tych jednostek na zapewnienie gotowości bojowej oraz na  propagowanie bezpieczeństwa pożarowego. Wprowadzenie rozwiązań planowanych w projekcie spowoduje, że budżet państwa będzie uczestniczył w kosztach funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych niewłączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Obecnie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej udziela dotacji z budżetu państwa tym jednostkom, na mocy upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Na podstawie proponowanej regulacji Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej będzie mógł udzielać dotacji tym jednostkom na zapewnienie gotowości bojowej oraz będzie mógł zlecić ochotniczym strażom pożarnym i związkowi ochotniczych straży pożarnych realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Planuje się zawarcie w projekcie normy stanowiącej, że budżet państwa może uczestniczyć w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, niewłączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z zastrzeżeniem wykorzystania środków na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek. Planuje się zawarcie uprawnienia dla komendanta głównego państwowej straży pożarnej do przekazywania ww. środków finansowych jednostkom ochrony przeciwpożarowej w formie dotacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.08.2017
do góry