Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID5
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo–finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie przepisów art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1154) Rada Ministrów została zobligowana do aktualizacji obowiązującego Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, w celu dostosowania go do nowego art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, w brzmieniu obowiązującym od 14 sierpnia 2015 r. wskutek jej nowelizacji.
Jest to warunkiem dla umożliwienia wydatkowania w latach 2016–2020 środków przewidzianych ustawą na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązanie polega na zmianie części C Programu rzeczowo – finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Ministrów, celem zwiększenia limitu środków Funduszu Kolejowego przeznaczonego dla samorządów województw zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o Funduszu Kolejowym. Przedmiotowa zmiana umożliwi więc przekazanie samorządom województw w latach 2016-2020 środków Funduszu w wysokości wynikającej z przepisów ustawy o Funduszu Kolejowym, tj. 110 mln zł rocznie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stomma Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.03.2016
do góry