Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD151
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Proponowany projekt ustawy ma na celu stworzenie ram prawnych umożliwiających przeprowadzanie programów pilotażowych, których celem jest wprowadzanie nowych systemowych rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Konieczność przyjęcia zmian w przepisach dotyczących programów polityki zdrowotnej, w tym uproszczenie procedury tworzenia programów polityki zdrowotnej i zapewnienie standaryzacji podejmowanych działań oraz szybkości tworzenia takich programów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Projektowana ustawa wprowadza podstawę prawną do opracowania i wdrożenia programów pilotażowych. W projekcie zdefiniowane zostanie pojęcie programu pilotażowego, kompetencje do opracowania programu otrzyma Minister Zdrowia, a jako podmiot właściwy do wdrażania, finansowania i monitorowania programów pilotażowych zostanie wskazany Narodowy Fundusz Zdrowia. W projekcie przewiduje się, że ramy funkcjonowania programu pilotażowego, tj. jego cel, czas trwania, zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej których dotyczy program pilotażowy, warunki jego finansowania będą określone w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Uchylenie przepisu wprowadzającego zmianę w art. 117 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 518 z późn. zm.), zgodnie z którą w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia miały być uwzględniane koszty promocji zdrowia  i  profilaktyki chorób, w wysokości 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku czego Narodowy Fundusz Zdrowia będzie w tym zakresie realizował obecnie obowiązujące przepisy.
3. Wprowadzenie zmiany w art. 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), w zakresie treści wprowadzonego w nim nowego art. 48d ustawy. Stosownie do tej zmiany NFZ będzie mógł przekazywać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, a nie, jak stanowi obecna treść tego przepisu, na dofinansowanie programów dotyczących udzielania świadczeń nienależących do świadczeń gwarantowanych.
4. Projektowana ustawa zakłada dokonanie uproszczenia procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej poprzez wprowadzenie możliwości tworzenia programu polityki zdrowotnej na podstawie ujednoliconych dokumentów opublikowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Zakłada się także, że zastosowanie się do takiej dokumentacji przez podmiot umocowany do tworzenia programu polityki zdrowotnej (np. jednostki samorządu terytorialnego) będzie skutkowało brakiem obowiązku uzyskania opinii AOTMIT w zakresie tego programu. Zapewni to przyspieszenie realizacji programu polityki zdrowotnej.
5. Umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia dostępu do danych osobowych zawartych w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki Narodowego Funduszu Zdrowia, służącym do rozliczania udzielanych świadczeń, na potrzeby prowadzenia działań związanych z m. in. kontrolą jakości świadczeń oraz prowadzeniem działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie realizacji programów profilaktycznych (dotyczy przede wszystkim Programu profilaktyki raka piersi i Programu profilaktyki raka szyjki macicy). Zakres zadań ministra właściwego do spraw zdrowia określony w ustawie wymaga rozszerzenia poprzez umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji działań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką chorób, w tym również w ramach programów wieloletnich.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gryza Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 lipca 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.08.2017
do góry