Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID2
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Program jest kontynuacją programu wieloletniego przyjętego w drodze Uchwały nr 149/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. na lata 2011-2015 pn. „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” Głównym celem programu jest stworzenie możliwości do zwiększenia bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju . Program będzie realizowany w oparciu o osiągnięcia i wyniki uzyskane w dotychczasowym programie i przez tych samych wykonawców, którzy realizowali program 2011 -2015.  Ocena dotychczasowych wyników programu wskazuje, że niezbędne jest kontynuowanie prac nad doskonaleniem prac genetyczno-hodowlanych, agrotechniki uprawy, badań żywieniowych drobiu i trzody chlewnej, doskonaleniem rynkowego systemu obrotu rodzimymi roślinami białkowymi oraz doskonaleniem potencjału paszowego trwałych użytków zielonych w produkcji białka dla bydła mlecznego. Jednym z kluczowych celów jest stworzenie marki produktów wytworzonych na bazie tych roślin a także opracowanie strategii ich komercjalizacji. W nowym Programie oprócz dotychczas badanych gatunków tj. grochu, łubinów oraz bobiku włączone zostaną krajowe odmiany soi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Cel główny wraz z celami szczegółowymi Programu znajdują odzwierciedlenie w priorytetach unijnych i krajowych dokumentów, określających synergiczne funkcje rolnictwa jako niezbędnego elementu rozwoju wraz z kierunkami interwencji. Są też zgodne z dokumentami strategicznymi: „Strategią Europa 2020”, „Strategią Rozwoju Kraju 2020”, „Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–2020, „Wspólną Polityką Rolną do 2020 r.” Realizacja zadań przewidzianych w Programie nie wiąże się z przedsięwzięciami infrastrukturalnymi.
Rosnący udział zbóż w strukturze zasiewów oraz wymogi, jakie stworzyła nowa Wspólna Polityka Rolna po roku 2014 przemawiają za intensyfikacją prac zwiększeniem uprawy roślin strączkowych. Powszechne wprowadzenie tych roślin do zmianowania wypełni zobowiązanie pro środowiskowe, zaś uzyskany i przetworzony plon nasion oraz zielonej masy, w przypadku roślin motylkowatych drobnonasiennych, pozwoli na wykorzystanie ich jako ważnego komponentu pasz wysokobiałkowych dla zwierząt monogastrycznych i przeżuwających. Rozszerzenie powierzchni uprawy roślin strączkowych na nasiona oraz zwiększenie ich plonów i wartości odżywczej uważane jest za jedną z ważniejszych dróg prowadzących do zmniejszenia deficytu białka w Polsce. Nowe odmiany roślin strączkowych stanowią nowe typy użytkowe stwarzają realną szansę szybkiego wzrostu plonów nasion co daje szansę uzyskania samowystarczalności w zakresie produkcji rodzimego białka paszowego, będąc realną alternatywą dla importu poekstrakcyjnej śruty sojowej, pochodzącej z soi GMO.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.12.2015
do góry