Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuZD1
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z obserwacji Prezesa UOKiK wynika, że praktyka stosowania ustawy o kredycie konsumenckim przez kredytodawców jest w niektórych przypadkach niejednolita. W efekcie, utrudniona jest pełna realizacja celów regulacji (zwłaszcza w zakresie informacji o kosztach kredytu konsumenckiego) ze szkodą dla interesów konsumentów. Przykładowo, wątpliwości interpretacyjne dotyczące definicji całkowitego kosztu kredytu (w kontekście kosztów niezbędnych do uzyskania kredytu na określonych warunkach lub ubezpieczeń) mogą być jednym z czynników wpływających na nieprawidłowe praktyki przedsiębiorców, a w konsekwencji decyzję konsumenta co do wyboru optymalnej oferty.
Dlatego istotne jest, aby treść przepisów była maksymalnie precyzyjna, jednoznaczna i przejrzysta, do czego zmierza proponowana zmiana ustawy o kredycie konsumenckim (przykład: doprecyzowanie przepisów w zakresie przedkontraktowych obowiązków informacyjnych wzmocni pozycję konsumenta na rynku poprzez zwiększenie porównywalności ofert przedsiębiorców). Dodatkowo, niektóre niedoskonałości redakcyjne w zakresie implementacji przepisów o kredycie w rachunku oraz kredycie odnawialnym mogą generować ryzyko działań niezgodnych z celem regulacji. Niezależnie od powyższego, doświadczenia Prezesa UOKiK wskazują, że sposób podawania obowiązkowych informacji w reklamach kredytu konsumenckiego nie realizuje podstawowych celów aktualnie obowiązujących rozwiązań.
Projekt założeń uwzględnia konkluzje przedstawione w Raporcie z kontroli przedsiębiorców udzielających kredyty konsumenckie w 2012 r. jak również część uwag Komisji Europejskiej zawartych we wniosku o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie transpozycji w Polsce dyrektywy 2008/48/WE, w którym to Komisja sformułowała zastrzeżenia co do poprawności wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2008/48/WE do polskiego porządku prawnego (m.in. dotyczące definicji oraz informacji udzielanych kredytobiorcy przed zawarciem umowy). Komisja przyjęła część udzielonych wyjaśnień odrzucając jednak pozostałe i zadeklarowała zamiar wszczęcia oficjalnego postępowania. Celem projektu jest zapewnienie jednolitej interpretacji ustawy w zgodzie ze dyrektywą 2008/48/WE oraz uwzględnienie części zastrzeżeń KE. Jednocześnie, celem projektu jest zapewnienie przekazywania w reklamach kredytu konsumenckiego informacji o kosztach kredytu w sposób precyzyjny i zrozumiały z punktu widzenia przeciętnego konsumenta.
Mając na uwadze powyższe, projekt przyczyni się:
- wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich
- zwiększenia przejrzystości i stopnia precyzji przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego
- zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą proponowanych rozwiązań jest korekta  przepisów ustawy o kredycie konsumenckim poprzez nadanie im brzmienia pełniej odzwierciedlającego treść dyrektywy 2008/48/WE. Zmieniane przepisy dotyczą:
- zakresu zastosowania ustawy (doprecyzowanie odesłania zawartego w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz usunięcie bezprzedmiotowego odesłania zawartego w art. 4 ust. 1 pkt 6);
- definicji (doprecyzowanie definicji całkowitego kosztu kredytu zawartej w art. 5 pkt 6 poprzez wyraźne wskazanie, że koszty usług dodatkowych dotyczą również ubezpieczenia oraz, że obejmują również koszty niezbędne do uzyskania kredytu na oferowanych warunkach; doprecyzowanie definicji całkowitej kwoty kredytu zawartej w art. 5 pkt 7 poprzez wskazanie, że mowa jest nie tylko o sumie wszystkich środków udostępnionych na podstawie umowy o kredyt lecz również o maksymalnej kwocie;);
- informacji przedkontraktowych (doprecyzowanie art. 7 ust. 1, poprzez wyraźne wskazanie, że w przepisie tym mowa jest o danych liczbowych; że konsument powinien otrzymać informacje o możliwych do zastosowania rodzajach stóp oprocentowania; doprecyzowanie art. 13 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że informacje, o których mowa w przepisie powinny być przekazane w czasie umożliwiającym konsumentowi  zapoznanie się z tymi informacjami oraz uzupełnienie art. 13 ust. 1 pkt. 4 - poprzez wyraźne odniesienie do warunków stosowania stopy oprocentowania; art. 13 ust. 1 pkt 7 -  poprzez wyraźniejsze sformułowanie wymogów zgodnie z którymi rzeczywista roczna stopa oprocentowania musi być przedstawiona w formie reprezentatywnego przykładu zawierającego wszystkie założenia przyjęte do obliczenia tej stopy, przy konstruowaniu reprezentatywnego przykładu kredytodawca musi uwzględnić składniki preferowanego przez konsumenta kredytu oraz w przypadku, o którym mowa w ostatnim członie oddzielonym średnikiem w art. 5 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2008/48/WE, kredytodawca musi poinformować konsumenta, że inne mechanizmy dokonywania wypłat mogą spowodować zastosowanie wyższej rocznej stopy oprocentowania; art. 13 ust. 1  pkt 8 –  o wzmiankę wyjaśniającą, że mowa jest również o kolejność zaliczania rat kredytu w szczególności na poczet spłaty różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania, art. 13 ust. 1  pkt 9 - poprzez wyraźne przesądzenie, że podanie informacji o obowiązku zawarcia umowy dodatkowej jest wymagane w przypadku, gdy zawarcie takiej umowy jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach; art. 13 ust. 1 pkt 10 - poprzez wyraźne wskazanie opłat za prowadzenie rachunków i art. 13 ust. 1 pkt. 18 – poprzez wyraźne przesądzenie, że kredytodawca informuje o prawie konsumenta do niezwłocznego otrzymania informacji na temat wyników przeprowadzonej w celu oceny zdolności kredytowej weryfikacji w bazie danych; art. 17 ust. 1 poprzez wyraźne przesądzenie, że kredytodawca lub pośrednik kredytowy przekazują informacje w czasie umożliwiającym konsumentowi zapoznanie się z tymi informacjami);
- obowiązkowych informacji zawartych w umowie (doprecyzowanie przepisu art. 30 ust. 1 pkt. 6 - poprzez wyraźne odniesienie do warunków stosowania stopy oprocentowania, art. 30 ust. 1 pkt 8 - o wzmiankę wyjaśniającą, że mowa jest również o kolejności zaliczania rat kredytu w szczególności na poczet spłaty różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania, art. 30 ust. 1 pkt 10 - poprzez wyraźne wskazanie opłat za prowadzenie rachunków, art. 30 ust. 1 pkt 16 - poprzez doprecyzowanie, że mowa jest również o procedurze spłaty kredytu przed terminem, art. 30 ust. 1 pkt 17 – poprzez doprecyzowanie, że umowa powinna zawierać, w stosownych przypadkach, informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania.  art. 30 ust. 1 pkt. 19 - poprzez zastąpienie słowa „wypowiedzenia” słowem „rozwiązania” oraz korekta art. 32 pkt 3, który powinien odnosić się do całkowitego kosztu kredytu zamiast do całkowitej kwoty do zapłaty);
- przekroczenia salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (uzupełnienie art. 39 poprzez wskazanie, że konsument otrzymuje informacje niezwłocznie oraz że powinien otrzymać informację o wszelkich mających zastosowanie karach, opłatach lub odsetkach za opóźnienie);
- wypowiedzenia umowy o kredyt odnawialny (doprecyzowanie w art.42 ust. 2 poprzez wyraźne wskazanie, że kredytodawca ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli takie uprawnienie przewidziano w umowie);
- wypowiedzenia prawa do dokonywania wypłat na podstawie umowy o kredyt odnawialny (zastąpienie możliwości wypowiedzenia umowy o którym mowa w art. 43 możliwością wypowiedzenia prawa do dokonywania wypłat, oraz doprecyzowanie terminu przekazania informacji o tym wypowiedzeniu);
- odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki (usunięcie odniesienia do opłat notarialnych w. art. 54 ust. 4).
Proponuje się również korektę pkt. 2 ust 4 załącznika nr 4 do ustawy w zakresie dotyczącym założeń co do ilości dni w miesiącu na potrzeby obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
Niezależnie od powyższego, w projekcie przewidziano nową regulację, zgodnie z którą obligatoryjne informacje w reklamach kredytu konsumenckiego podaje się konsumentowi w sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny jak dane liczbowe dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego. Projekt zakłada również, że w reklamach które nie zawierają danych liczbowych dotyczących kosztu kredytu konsumenckiego, należy podawać konsumentowi w sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny jak pozostałe informacje przekazywane w reklamie, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Niechciał Prezes UOKiK
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMUOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.05.2016
do góry