Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD6
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na wpisanie na listę podmiotów chronionych niektórych spółek, które mogą zostać przez Radę Ministrów uznane za istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
2. Kompetencje Komitetu Konsultacyjnego zostały określone zbyt wąsko i odnoszą się jedynie do wydania rekomendacji w zakresie zasadności zgłoszenia sprzeciwu przez organ kontroli. W rezultacie organ kontroli nie ma możliwości uzyskania doradztwa, ani opinii w całym zakresie objętym ustawą.
3. Obecny skład Komitetu Konsultacyjnego jest nieadekwatny do ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Należy rozszerzyć katalog przedmiotów działalności określony w art. 4 ust. 1 ustawy o kontroli niektórych inwestycji, które muszą wykonywać podmioty, aby mogły zostać uznane za podmiot objęty ochroną. Oczekiwanym efektem powinno być umożliwienie rozszerzenia wykazu podmiotów podlegających ochronie, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów.
Dotychczasowy zapis art. 4 ust. 1 nie obejmował takich przedmiotów działalności jak produkcja renu oraz wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Brak ww. branż uniemożliwiał objęcie ochroną podmiotów, od których zależy bezpieczeństwo dostaw komponentów w łańcuchu produkcyjnym uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a w szczególności używanych do produkcji statków powietrznych, a także różnego rodzaju amunicji i środków bojowych.
2. Konieczna jest weryfikacja kompetencji Komitetu, ponieważ obecnie obowiązujące przepisy ograniczają kompetencje Komitetu Konsultacyjnego do przedstawienia rekomendacji w zakresie zasadności zgłoszenia sprzeciwu (mowa o sprzeciwie opisanym w art. 11 ust. 1). Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie sytuacji, w której Komitet Konsultacyjny ma wyrazić swoje stanowisko w przypadku, gdy organ kontroli ma wydać inną decyzję niż sprzeciw (np. stwierdzenie niedopuszczalności wykonywania praw z akcji). Skład Komitetu Konsultacyjnego należy dostosować do ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
Zmiana ustawy przewiduje następujące dodatkowe kompetencje Komitetu Konsultacyjnego:
a) zapewnienie doradztwa organowi kontroli w zakresie objętym ustawą, w szczególności:
- przedstawianie rekomendacji, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, w terminie określonym przez organ kontroli, dotyczących decyzji, o których mowa art. 11 oraz art. 12 ust. 6,
- przedstawianie opinii w sprawach określonych przez organ kontroli.
3. W związku ze zmianą ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, art. 13 ust. 3 ustawy określający skład Komitetu Konsultacyjnego uzupełniony został o nowe działy zawarte w znowelizowanej ustawie, tj. o ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Dalsze procedowanie projektu stało się bezprzedmiotowe z uwagi na to, że jego zakres przedmiotowy pokrywa się z obowiązującą ustawą z dnia 29 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. 2016 poz.149)

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.07.2017
do góry