Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD4
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Umożliwienie uiszczania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej. Regulacje zawarte w dotychczas obowiązującym art. 98 kpow. w stosunku do osoby przebywającej w Polsce jedynie czasowo, co w praktyce odnosi się przede wszystkim do cudzoziemców, przewidują co do zasady gotówkową formę mandatu karnego. Dotychczasowe doświadczenia Policji wskazują na szereg utrudnień i komplikacji w stosowaniu obecnego rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z powszechnego korzystania przez cudzoziemców z kart płatniczych. Również obywatele polscy, na których grzywny nakładane są w drodze mandatu karnego kredytowanego, niejednokrotnie deklarują chęć uiszczenia tej grzywny w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej, która z każdym rokiem staje się, co raz powszechniejszym instrumentem płatniczym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja art. 98 § 1 kpow., w którym określono formy, w jakich może być nałożony mandat karny. Zmiana polega w szczególności na dodaniu pkt 1a, który umożliwia nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. Inne z proponowanych zmian w art. 98 kpow. to określenie momentu, kiedy powyższy mandat staje się prawomocny oraz obciążenie ukaranego kosztami związanymi z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy. W dodanym przepisie art. 98 § 6 kpow uregulowano ponadto, iż skorzystanie przez ukaranego z nowej formy płatności jest dobrowolne i uzależnione od tego, czy funkcjonariusz nakładający grzywnę jest wyposażony w urządzenie do autoryzacji takich rozliczeń. Na funkcjonariusza nałożono ponadto obowiązek poinformowania ukaranego o możliwości dokonania płatności w takiej formie, a także o obciążeniu go kosztami tej transakcji. Wdrożenie powyższego rozwiązania stanowi znaczące udogodnienie dla ukaranych. Powinno także poprawić ściągalność grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 maja 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.06.2017
do góry