Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD17
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rada Ministrów podjęła decyzję o podwyższeniu od 1 stycznia 2016 roku uposażeń funkcjonariuszy. W tym celu w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok ujęto dodatkowe środki na uposażenia funkcjonariuszy BOR na podwyżkę uposażeń o 4,61%, w stosunku do 2015 roku.
Dodatkowe środki powodują wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy BOR, co przekłada się na wysokość wskaźnika wielokrotności określającego przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy BOR.
Ustalenie nowej wielokrotności kwoty bazowej określającej wysokość przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu spowoduje określenie jej  na poziomie wysokości środków na uposażenia ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z zakładanymi podwyżkami od 1 stycznia 2016 roku, powodującymi wzrost przeciętnego uposażenia, istnieje potrzeba ustalenia nowego podwyższonego wskaźnika wielokrotności w drodze wydania rozporządzenia Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia zakłada zmianę wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy BOR z 2,98 do 3,12, tj. wzrost 0,14, z dokonaniem zastrzeżenia w uzasadnieniu do projektu a, że zwiększenie środków na nagrody roczne  dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  nastąpiłoby w budżecie 2017 roku.
Projektowane zmiany mają na celu podniesienie poziomu satysfakcji z tytułu służby pełnionej w BOR. Stanowić też to będzie dodatkowy czynnik motywacyjny do podejmowania służby w BOR.
Niniejszy projekt rozporządzenia zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. 2012, poz. 1191).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJakub Skiba Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.02.2016
do góry