Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD15
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa w obszarze pomocy ratowniczej, ochrony ludności i pomocy humanitarnej oraz udziału w nich członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej i ekspertów cywilnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Komenda Główna PSP jest międzynarodowym i krajowym punktem kontaktowym dla UE, NATO, ONZ i może zgłaszać ekspertów oraz grupy poszukiwawczo-ratownicze na misje ochrony ludności, pomocy humanitarnej. Brak podstaw delegowania/wyznaczania przez KG PSP na misje w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności ekspertów cywilnych ze specjalistyczną wiedzą stanowi genezę prac nad nowym rozporządzeniem.
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika także z potrzeby zmiany obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej, uwzględniając kwestie delegowania pracowników cywilnych PSP i wyznaczenia ekspertów cywilnych.
Ochrona ludności jest dziedziną, która stale się rozwija. Proponowany projekt rozporządzenia odpowiada na nowe wyzwania, takie jak na przykład misje ochrony ludności z udziałem strażaków oraz cywilnych ekspertów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Podjęcie prac nad zmianą ustawy PSP w zakresie delegowania strażaka do innych zadań poza granicami państwa oraz delegowania / wyznaczenia na misje ekspertów cywilnych;
2. Uregulowanie kwestii delegowania na służbowe wyjazdy zagraniczne przez komendantów danych jednostek organizacyjnych  (w przypadku pomocy ratowniczej, udziału w projektach czy współpracy bilateralnej);
3. Utworzenie i zarządzanie krajową bazą ekspertów na misje poza granicami kraju w obszarze pomocy ratowniczej, ochrony ludności i pomocy humanitarnej;
4. Utworzenie zespołu roboczego w PSP złożonego z przedstawicieli KG PSP, KW PSP oraz strażaków delegowanych na misje w ramach Unijnego Mechanizmu OL oraz ekspertów cywilnych zgłoszonych do bazy CECIS.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej – zawiera tylko kwestie dot. grupy ratowniczej, nie zawiera zapisów o delegowaniu strażaka na misje w ramach Mechanizmu, NATO czy ONZ lub oddelegowania do instytucji międzynarodowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa w obszarze pomocy ratowniczej, ochrony ludności i pomocy humanitarnej oraz udziału w nich członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej i ekspertów cywilnych miał stanowić wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 49f ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Ostatecznie zdecydowano się nie dokonywać zmiany w brzmieniu upoważnienia ustawowego polegającej na rozszerzeniu jego zakresu o możliwość delegowania do działań ratowniczych prowadzonych poza granicami kraju, również ekspertów cywilnych. Wobec powyższego, nie są zasadne dalsze prace nad przedmiotowym projektem i konieczne jest jego wykreślenie z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.05.2017
do góry