Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD12
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz.U. poz. 1085) z dniem 1 stycznia 2016 r. w województwie małopolskim ma powstać gmina Szczawa (z dotychczasowego obszaru gminy Kamienica), a w województwie podlaskim - gmina Grabówka (z dotychczasowego obszaru gminy Supraśl).
Odnośnie zmian dot. gminy Szczawa, należy zauważyć, że we wrześniu 2013 r. na terenie gminy Kamienica zostało przeprowadzone referendum gminne w sprawie podziału gminy Kamienica. Na 5833 mieszkańców uprawnionych do głosowania, udział wzięły 792 osoby. Tym samym frekwencja wyniosła 13,58%. Zgodnie z art. 55 ustawy o referendum lokalnym, referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych. W związku z powyższym, referendum przeprowadzone w gminie Kamienica jest nieważne. Z uwagi na wcześniej przeprowadzone referendum Rada Gminy w Kamienicy nie była zobowiązana do przeprowadzenia dodatkowych konsultacji, co wynika z art. 4a ust 4 ww. ustawy o samorządzie gminnym. Dlatego też, w dniu 27 marca 2015 r. Rada Gminy Kamienica podjęła uchwałę, w której wyraziła negatywną opinię w sprawie utworzenia gminy Szczawa z obecnego obszaru gminy Kamienica. Ponadto, Rada Powiatu Limanowskiego w rezolucji z dnia 26 marca 2015 r. wyraziła swoją dezaprobatę dla inicjatywy utworzenia gminy Szczawa z dotychczasowego obszaru gminy Kamienica. Do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynął także protest mieszkańców sołectwa Zasadne, a także negatywna opinia Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego w sprawie utworzenia gminy Szczawa. Z opinii przygotowanej przez Wojewodę Małopolskiego wynika, że utworzenie nowej gminy Szczawa, poprzez podział gminy Kamienica prowadzi niewątpliwie do ograniczenia potencjału obecnej gminy Kamienica i do powstania jeszcze słabszej nowej gminy Szczawa, o najmniejszej liczbie mieszkańców w województwie małopolskim.
Odnośnie zmian dot. gminy Grabówka, należy zauważyć, że w dniu 24 maja 2015 r. na terenie gminy Supraśl odbyło się referendum gminne w sprawie podziału gminy Supraśl i wydzielenia z jej części nowej gminy – Gminy Grabówka. W referendum wzięło udział 6997 osób, na 11 364 osób uprawnionych, frekwencja wyniosła 62%. Liczba głosów pozytywnych – czyli za podziałem gminy wynosi 3122, czyli 45% głosów ważnych, natomiast liczba głosów negatywnych – czyli przeciwnych podziałowi gminy wyniosła 3815, tj. 55% głosów ważnych. Rada Miejska w Supraślu, biorąc pod uwagę wyniki ww. referendum, podjęła uchwałę, w której negatywnie zaopiniowała utworzenie gminy Grabówka.
Biorąc pod uwagę wyniki ww. referendów, należy zauważyć, że w przypadku podziału gminy Kamienica przeprowadzone referendum było nieważne, a w przypadku gminy Supraśl większość mieszkańców była przeciwna jej podziałowi.
W związku z powyższym, Rada Ministrów, po ponownej analizie sprawy dot. utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka, postanowiła zweryfikować podjętą w dniu 28 lipca 2015 r. decyzję. Tym samym projekt niniejszego rozporządzenia uchyla rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz.U. poz. 1085). Należy podkreślić, że rozporządzenie powinno wejść w życie najpóźniej do 31 grudnia 2015 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie uchyla rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz.U. poz. 1085). Należy podkreślić, że rozporządzenie powinno wejść w życie najpóźniej do 31 grudnia 2015 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.03.2016
do góry