Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD11
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.).
Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 194 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach Rada Ministrów ma określić w drodze rozporządzenia minimalną wysokość środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący naukę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem. Zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w art. 194 ust. 2 wysokość środków finansowych powinna być ustalona na taki poziomie, aby zapewnić pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu bez konieczności korzystania z pomocy społecznej.
Przy określaniu wysokości środków finansowych, które będzie musiał posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący w Polsce naukę, jako punkt odniesienia przyjmuje się zweryfikowane kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej stanowiącym akt wykonawczy do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.).
Z uwagi na to, iż na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) podwyższeniu uległa wysokość kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, niezbędne stało się znowelizowanie przepisów określających wysokość środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący naukę w Polsce.
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się także zmianę okresu przez jaki cudzoziemiec zamierzający podjąć lub kontynuować naukę w Polsce, jest zobowiązany posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania. W porównaniu z dotychczas obowiązującym stanem prawnym okres ten uległ skróceniu z 15 do 12 miesięcy. Proponowana zmiana podyktowana jest potrzebą uwzględnienia regulacji ustawy o cudzoziemcach w zakresie dotyczącym okresu ważności zezwoleń na pobyt czasowy udzielanych w celu podjęcia lub kontynuacji nauki na terytorium Polski. Zgodnie z art. 190 pkt 2 ww. ustawy o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi zamierzającemu na terytorium Polski podjąć lub kontynuować naukę udziela się na okres ważności nie dłuższy niż 1 rok.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z podwyższeniem kryterium dochodowego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie projektowanego rozporządzenia. Niniejszy projekt ma na celu podwyższenie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie cudzoziemiec samotnie gospodarujący planujący podjąć lub kontynuować naukę w Polsce, jest zobowiązany posiadać na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Polski, z kwoty 543 zł do poziomu 635 zł. Natomiast w sytuacji, gdy cudzoziemiec, który przybył do Polski lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, będzie musiał posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu, zamiast dotychczasowej kwoty 457 zł. Wskutek powyższego, cudzoziemiec będzie obowiązany dysponować kwotą, co najmniej 515 zł lub odpowiednio 635 zł, na każdy miesiąc planowanego pobytu, aby zapewnić pokrycie własnych kosztów utrzymania na terytorium Polski, a także towarzyszących mu członków rodziny, bez konieczności korzystania z pomocy społecznej. Kwoty te zostały ustalone na poziomie przekraczającym o 1 zł progi pomocy społecznej określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Należy podkreślić, że jest to dolna granica ich wysokości, na co wskazuje użyte sformułowanie „co najmniej”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJakub Skiba Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.06.2016
do góry