Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD6
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w Dziale V rozdziale 7 reguluje kwestie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy w celu  prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Cudzoziemiec ubiegający się o tego typu zezwolenie na pobyt czasowy jest obowiązany przedstawić wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd albo dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków. Zgodnie z art. 157 ust. 1 Rada Ministrów jest obowiązana do wydania rozporządzenia określającego minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania takich środków. Zgodnie z art. 157 ust. 2 ww. ustawy, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni konieczność określenia takiej minimalnej wysokości środków finansowych, o których mowa w ust. 1, aby były one wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu bez konieczności korzystania z pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. poz. 677) ma na celu dostosowanie minimalnej wysokości środków finansowych określonej tym rozporządzeniem do zweryfikowanych kryteriów dochodowych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058), które weszło w życie z dniem 1 października 2015 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje podwyższenie minimalnej wysokości środków finansowych, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, w związku ze zmianą kryteriów dochodowych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058).
Cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe będzie musiał posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 635 zł na każdy miesiąc pobytu, przez okres, o którym mowa w rozporządzeniu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych (dotychczas było to co najmniej 543 zł), a cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, będzie musiał posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu przez okres, o którym mowa w rozporządzeniu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych (dotychczas było to co najmniej 457 zł).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJakub Skiba Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 lutego 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.03.2016
do góry