Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID184
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą "Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja przepisów art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2017 r o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1909 i 2371).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Strategicznym celem rządowego Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.
Nastąpi to poprzez:
a) zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy angażują się w działania obywatelskie,
b) rozwój różnorodnych form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań, oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne,
c) wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami,
d) pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze.

Korpus Solidarności jest programem opartym na modelu wolontariatu długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Wsparcie tej formy wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej i nieodpłatnej działalności na rzecz innych. Proponowane wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.
W efekcie wzmocnienia wolontariuszy i organizatorów wolontariatu uczestniczących w Programie, realną pomocą objęte zostaną osoby i środowiska oczekujące wparcia. Wszystkie podejmowane działania mają bowiem na celu wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie do wzrostu solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego. Taka postawa skutkować będzie promocją wolontariatu, zachęci do wstąpienia w szeregi wolontariuszy, spowoduje, że z pomocy wolontariuszy korzystać będą także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.

Program będzie wdrażał rozwiązania gwarantujące długofalowe wsparcie rozwoju wolontariatu w Polsce.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.10.2018
Rejestr zmian