Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD4
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wynika z konieczności ograniczenia kosztów ponoszonych w związku publikowaniem ogłoszeń o zbyciu akcji w trybie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota rozwiązania polega na zmianie treści § 2 ust. 2 poprzez zastąpienie publikacji ogłoszenia zbyciu akcji w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wprowadzeniem konieczności publikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej spółki.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry