Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD2
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie zmian jest związane z prowadzonymi równolegle pracami legislacyjnymi nad projektem zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Przedmiotem tych prac jest ustanowienie w strukturze organizacyjnej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nowej funkcji rzecznika prasowego, która mogłaby być powierzona przez Prezesa Prokuratorii Generalnej radcy lub starszemu radcy. Potrzeba utworzenia takiej funkcji wynika ze znacznego zainteresowania mediów sprawami sądowymi w których obsługę prawną Skarbu Państwa lub Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt jest nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 83 poz. 539).
Wprowadzenie nowej funkcji – rzecznika prasowego - związanej z powierzeniem przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dodatkowych obowiązków służbowych powinno zostać powiązane ze wskazaniem odrębnej wysokości dodatku funkcyjnego za ich pełnienie. Jego proponowana wysokość będzie identyczna jak w przypadku pełnienia przez radcę funkcji naczelnika wydziału albo wizytatora.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lutego 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.02.2016
do góry