Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD3
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym celem zmiany ustawy z dnia 31 lipca 1997 roku o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U.nr 107 poz.687 oraz z 2007 r. Nr 7 poz.47) jest realizacja wniosku pokontrolnego NIK w zakresie dookreślenia kosztów oraz przychodów z działalności misyjnej Spółki, na podstawie których ustalana oraz rozliczana jest dotacja przyznawana z budżetu państwa. Wobec powyższego zakładane zmiany ustawy o PAP polegają na doprecyzowaniu działalności misyjnej Spółki, do której została zobowiązana ustawowo, poprzez wskazanie celów jej realizacji w korelacji z kosztami i przychodami.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej został opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa, na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 9 grudnia 2014 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Główną istotą proponowanych rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o PAP jest doprecyzowanie działalności misyjnej PAP poprzez określenie zadań wykonywanych w ramach tej działalności, a także dookreślenie kosztów na pokrycie których może być udzielana PAP dotacja podmiotowa z budżetu państwa. Wyodrębnienie w art. 1 Projektu ustawy o zmianie ustawy o PAP szczegółowego zamkniętego katalogu zadań wykonywanych w ramach działalności misyjnej realizowanej przez PAP ma na celu ostateczne i precyzyjne wyodrębnienie tej działalności od działalności komercyjnej także realizowanej przez PAP , co w opinii wnioskodawcy przyczyni się do wyeliminowania wątpliwości NIK w  zakresie ustalania i rozliczania dotacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP RCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Rady Ministrów z 5.01.2016 r.

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.01.2016
do góry